Enighet nåddes om förutsättningarna för att utveckla stark elektronisk identifiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2008 10.17 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Utvecklingsgruppen för elektronisk identifiering, som verkar under delegationen för vardagens informationssamhälle, har nått samstämmighet om förutsättningarna för en fungerande marknad för stark elektronisk identifiering i Finland.

- Det här innebär att det i Finland redan under de närmaste åren finns förutsättningar att ta i bruk offentliga och privata tjänster som baserar sig på till exempel mobilidentifiering, alltså identifiering som görs med mobiltelefonen. Avlägsnandet av de sista hindren avgörs av de förhandlingar som förs mellan företagen, säger kommunikationsminister Suvi Lindén.

I delegationen för vardagens informationssamhälle, precis som i utvecklingsgruppen för elektronisk identifiering, finns representanter för både den offentliga och den privata sektorn. Ordförande för delegationen är kommunikationsminister Lindén. För delegationen presenteras i dag enhälliga riktlinjer för nationell stark elektronisk identifiering, som utgör grunden för en fortsatt utveckling av stark elektronisk identifiering i Finland. Målet är att det kring den starka elektroniska identifieringen snabbt uppstår en fungerande och frisk marknad i Finland.

- Med hjälp av stark elektronisk identifiering kan man i framtiden minska den mängd olika kombinationer av användarnamn och lösenord som medborgarna har i bruk. Samtidigt förbättras de elektroniska tjänsternas säkerhet och konsumentens skydd. En lättanvänd stark elektronisk identifiering väntas öka det allmänna intresset för utbud och användning av elektroniska tjänster och möjligheten att uträtta ärenden med hjälp av dem, konstaterar Lindén.

Delegationens ståndpunkt är att de som bjuder ut tjänster inom den privata och den offentliga sektorn kan skaffa de tjänster för elektronisk identifiering de behöver av företag som verkar på marknaden. Också för medborgarna är det meningen att det ska finnas flera alternativ, av vilka var och en kan välja en identifieringstjänst som erbjuds av den aktör som bäst tilltalar en själv.

Pålitligheten hos den starka elektroniska identifieringen baserar sig bland annat på de grundförutsättningar för utbud av tjänster som ges i en lag som reglerar utbudet av tjänster för elektronisk identifiering. Lagen är för närvarande under beredning. Dessutom baserar den sig på det förtroendenätverk som bildas av dem som bjuder ut tjänster och på en fungerande myndighetsövervakning.

På webbplatsen för delegationen för vardagens informationssamhälle finns mer information om de nationella riktlinjerna för elektronisk identifiering www.arjentietoyhteiskunta.fi/pasvenska.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822
biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn (09) 160 28676, 040 522 2122