Enhetliga spelregler för EU:s hamnar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2013 13.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår en förordning som ger ökad transparens i hamnarnas finansiering och underlättar tillträdet till marknaden för hamntjänster.

Den senaste tidens ekonomiska situation har skapat ett tryck på att effektivisera hamnarnas verksamhet och öppna marknaderna. Syftet med förslaget till förordning är att öka transparensen i den offentliga finansieringen av hamnarna och försöka hindra de offentliga stöd som förvränger konkurrensen mellan hamnar.

Samtidigt skulle det fastställas principer för hur hamnarnas infrastruktur ska prissättas. Målsättningen är att säkerställa hamnarnas investeringsförmåga och förhindra eventuell överprissättning.

Åtgärderna riktas mot de sammanlagt över 300 hamnarna i EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T). I varje hamn ska det bildas en rådgivande kommitté bestående av dem som använder hamnen.

I Finland skulle förordningen omfatta hamnarna Eckerö, Fredrikshamn-Kotka, Hangö, Helsingfors, Kaskö, Kemi, Sköldvik, Karleby, Mariehamn, Uleåborg, Jakobstad, Björneborg, Raumo, Rautaruukki/Brahestad och Åbo-Nådendal.

Förordningen beräknas inte medföra några stora ekonomiska följder för hamnarnas verksamhet i Finland inom den närmaste framtiden. Finland har för närvarande ingen lagstiftning om marknadsbegränsningar av hamntjänster.

Regeringen anser det motiverat att skapa enhetliga och icke-diskriminerade spelregler för alla aktörer i EU:s hamnar. Enligt regeringen är det även viktigt att öka transparensen och de öppna förfarandena i den offentliga finansieringen av hamntjänster.

Med hjälp av förslaget till förordning kan man enligt regeringen skapa rättvisare verksamhetsförutsättningar för de tjänsteleverantörer som är verksamma i EU:s hamnar. Regeringen anser att det är bra att förordningen inte påverkar arbetstagarnas ställning.

Den 27 juni 2013 gav regeringen riksdagen en utredning om EU-kommissionens förslag till förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar.

Ytterligare information
Lassi Hilska, trafikråd, tfn 0295 342 497