En utredning om lagstiftningen om automatiserad sjöfart lyfter fram säkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2020 10.59 | Publicerad på svenska 30.11.2020 kl. 13.25
Pressmeddelande
Lastfartyg till sjöss, på väg mot hamnen (Kuva: Shutterstock)
Lastfartyg till sjöss, på väg mot hamnen (Kuva: Shutterstock)

Syftet med automatiserad sjöfart är att skapa möjligheter för tryggare, effektivare och hållbarare transporter till sjöss. Enligt den utredning om automatisering av sjöfarten och reglering av autonoma fartyg som tagits fram på uppdrag av kommunikationsministeriet ska lagstiftningen, när utvecklingen inom automationen går framåt, lägga särskilt fokus på att trygga säkerheten.

Finland vill vara ett föregångarland när det gäller automatiserad sjöfart, både med tanke på den tekniska utvecklingen och på den lagstiftning som möjliggör idrifttagningen. Utredningen är ett led i arbetet med att bereda en åtgärds- och lagstiftningsplan för automatiseringen av transporter.

Utredningen kartlägger den internationella lagstiftningen samt Finlands och Norges nationella lagstiftning om autonoma fartyg (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS) och beskriver regleringens nuläge och utvecklingsbehov. En autonom fartygstrafik förutsätter enligt utredningen allmänna säkerhetskrav på fartygens verksamhet och teknik i synnerhet för att säkra förmågan att navigera. Autonoma fartyg är fartyg som har beredskap att operera självständigt eller genom fjärrstyrning.  

Utredningen redogör också för tekniken ombord med fokus på den teknik, de algoritmer och de modeller för maskininlärning som behövs i de autonoma navigationssystemen. Den behandlar också lagstiftningen som rör försök på Östersjön samt utvecklingen av den.

Enligt utredningen är det möjligt att inom ramen för de gällande reglerna och med smärre ändringar göra olika automatiseringsförsök om de lokala myndigheterna godkänner verksamheten. Permanent trafik förutsätter däremot ändringar både i den nationella och i den internationella lagstiftningen. Utredningens slutsatser kan användas för att planera lagstiftningen i Finland samt i det beredningsarbete som utförs inom Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation IMO).

EU-kommissionens möte om automatiserad sjöfart samt kommunikationsministeriets internationella workshop

Kommunikationsminister Timo Harakka offentliggör utredningen vid EU-kommissionens 2nd International Ship Autonomy and Sustainability Summit den 30 november 2020.

Resultaten av utredningen presenteras närmare i en internationell virtuell workshop som ministeriet och dess samarbetspartner ordnar den 1 december 2020. Vid workshoppen behandlas referensramen för lagstiftningen om autonom sjöfart, utvecklingen av artificiell intelligens samt ansvarsfrågor.

Rapporten Charting Regulatory Frameworks for Maritime Autonomous Surface Ship Testing, Pilots, and Commercial Deployments kan läsas på statsrådets webbplats.

Ytterligare information:

Anne Miettinen, kommunikationsråd, tfn 040 754 9862, Twitter: @AnneMiettinen1

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 050 303 3065, Twitter: @saarare