En tvåstegsreform av lagarna om persontrafikservice inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2014 13.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet inleder en reform av lagstiftningen kring persontrafiktjänsterna. Projektet anknyter till reformen av de offentligt finansierade persontransporterna inom det strukturpolitiska programmet och det genomförs i två steg.

Målet för reformen är en övergripande offentlig trafik som möjliggör ny affärsverksamhet och servicekoncept samt en fungerande marknad för trafiktjänsterna.

Dessutom ska prestationsförmågan inom branschen förbättras och konsumentens valmöjligheter utökas. Genom att förenkla regleringen främjar man en bättre planering och upphandling av transporter som samhället ersätter och minskar den tunga byråkratin inom branschen. Ändringarna görs så att servicekvaliteten, de rimliga priserna och tillgängligheten tryggas.

Under den första etappen förbereds ändringarna av persontrafiklagstiftningen så att trycket på de offentligt finansierade persontransporternas kostnader kan underlättas. Ändringarna gäller särskilt ett avlägsnande av kollektivtrafikens begränsningar.

Från beställningstrafik som privatpersoner har beställt avlägsnas det nuvarande förbudet mot att transportera under fem passagerare med minibuss. Taxameter tillåts också i andra fordon än taxibilar. Dessutom ska regleringen av den anropsstyrda kollektivtrafiken lindras.

Kvantitativa tillståndskvoter för tillgängliga taxifordon frångås ifall det är möjligt på basis av en utredning som bör göras.

Avsikten är att propositionen ska kunna ges till riksdagen hösten 2014.

Samtidigt inleds som en andra etapp förberedelser för en mer omfattande reform, vars utgångspunkt är att den yrkesmässiga persontrafiken fortfarande i huvudsak ska basera sig på tillståndsplikt, men att man frångår den stränga och begränsande regleringen.

De största utvecklingsmöjligheterna finns i regleringen av taxibranschen. Syftet är att göra det möjligt för person-, frakt-, och posttransporterna samt tidningsutdelningen att fungera som en logistisk helhet.

Beredningen görs så att reformen kan träda i kraft i början av 2017.


Ytterligare information:
Tero Jokilehto, specialsakkunnig, chef för enheten, tfn 0295 34 2568