En riksomfattande trafiksystemplan är under beredning – programmet för konsekvensbedömning är nu öppet för utlåtanden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2019 10.33
Pressmeddelande

Beredningen av Finlands första 12-åriga riksomfattande trafiksystemplan har kommit igång. Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen och bedömningen av dess konsekvenser. Allmänheten är välkommen att lämna utlåtanden till och med den 24 januari 2020.

Den riksomfattande trafiksystemplan skapar långsiktighet i trafikpolitiken. Planen bereds genom ett parlamentariskt förfarande.

Den parlamentariska styrgruppen för beredningsprojektet sammanträdde första gången fredagen den 22 november 2019. Styrgruppen som leds av kommunikationsminister Sanna Marin ska dra upp riktlinjerna för målen för den riksomfattande trafiksystemplanen och styra beredningen av det operativa programmet för planen.

Remissförfarande om utgångspunkterna för planeringen

Åtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen inverkar på miljön, människornas mobilitet och näringslivets transporter. Nu kan medborgarna, intressegrupperna och myndigheterna framföra sina synpunkter på beredningen av planen.

Synpunkter begärs på genomförandet av konsekvensbedömningen, vilket är en väsentlig del av beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen. Programmet för konsekvensbedömning innehåller en beskrivning av hur planen utarbetas och hur dess konsekvenser bedöms. Konsekvenserna av trafiksystemplanen bedöms ur följande perspektiv:

1. Tillgänglighet samt servicenivån på resor och transporter

2. Ekonomisk hållbarhet

3. Social hållbarhet

4. Ekologisk hållbarhet

5. Säkerhet

Konsekvensbedömningen av den riksomfattande trafiksystemplanen styrs av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Syftet med lagen är att främja bedömningen och beaktandet av miljökonsekvenser samt att förbättra människornas möjligheter till medbestämmande. Beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar.

Ge respons på faktorer som påverkar Finlands trafiksystem

Transport- och kommunikationsverket Traficom har undersökt sådana förändringar i omvärlden som påverkar det finländska systemet för trafik och transport och kartlagt nuläget i trafiksystemet.

Det kommer att ordnas en omfattande enkät om utkastet till rapport. På detta sätt vill man försäkra sig om att beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen så långt som möjligt grundar sig på en gemensam uppfattning om vilka av de förändringsfaktorer som påverkar trafiksystemet bör beaktas i planeringen av trafiksystemet.

Respons på utkastet till rapport om trafiksystemets nuläge och förändringarna i omvärlden kan lämnas fram till den 31 december 2019.

Vad är det fråga om?

Trafiksystemet består av trafiknätet, tjänster, stödåtgärder för trafiksystemet (t.ex. information och trafikledning) samt alla trafikformer, det vill säga vägtrafik, järnvägstrafik samt sjöfart och flygtrafik.

Den riksomfattande trafiksystemplanen innehåller ett operativt program om hur trafiknätet planeras, byggs och underhålls samt hurdana trafik-, transport- och mobilitetstjänster som upphandlas. I planen inkluderas ett 12-årigt statligt finansieringsprogram.

Den långsiktiga tolvårsplanen sträcker sig över flera regeringsperioder för att säkerställa att utvecklingen av trafiksystemet är förutsägbar ur såväl människornas, företagens, kommunernas som den offentliga sektorns perspektiv.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden till och med den 24 januari 2020. Avsikten är att den riksomfattande trafiksystemplanen ska vara färdig våren 2021. Beslut om planen fattas av statsrådet. Planen görs upp för åren 2021-2032.

Ytterligare information

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, [email protected], Twitter @LindstromSabina

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, [email protected], Twitter @TimoKievari

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 050 570 8334, [email protected], Twitter @valkonentuire

Sanna Marin