En ny lag om fritidsbåtar klarlägger importörernas skyldigheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2015 13.34 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ny lag om fritidsbåtar som upphäver den gällande lagen och statsrådets förordning om fritidsbåtar.

Propositionen klarlägger de skyldigheter som rör tillverkare, importörer, distributörer och privata importörer. Det ställs också nya krav på produkter som omfattas av EU:s direktiv om fritidsbåtar.

Regeringen överlämnade propositionen den 5 november. Propositionen stöder regeringens avreglering i och med att antalet bestämmelser blir färre och deras innehåll tydligare. Genom lagen verkställs EU:s fritidsbåtsdirektiv från 2013.

Så som förutsätts i direktivet gäller bestämmelserna förutom fritidsbåtar också vattenskotrar, viss utrustning samt motorer som driver fritidsbåtar och vattenskotrar. Bestämmelserna tillämpas däremot inte på historiska båtar, tävlings- och övningsbåtar, kajaker, kanoter eller surfbrädor.

I propositionen föreslås det att utsläppskraven skärps. Bakom förslaget ligger ett behov av att förenhetliga gränsvärdena särskilt med de utsläppskrav som gäller i Förenta staterna. Tack vare detta lämpar sig produkterna bättre för olika marknader. Det föreslås att kraven angående bulleremission hålls på samma nivå.

I propositionen åläggs tillverkare och importörer en ny skyldighet, nämligen att testa produkten ifall att den eventuellt kan medföra risker. Produkterna måste också vara spårbara och tillverkaren ska se till att de nödvändiga identifikationsuppgifterna finns på produkten.

I propositionen ingår nya bestämmelser som gäller privatimportörer som inför fritidsbåtar eller vattenskotrar från ett land utanför EU. Om tillverkaren inte tar ansvar för att produkten stämmer överens med EU:s lagstiftning, är det privatimportörens skyldighet att se till det, att göra CE-märkning och sammanställa de dokument som krävs. För dessa uppgifter ska privatimportören biträdas av ett anmält organ.

Ytterligare information
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 342 367