Direktiv för att sänka byggnadskostnaderna för kommunikationsnät

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2014 10.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Man vill sänka kostnaderna för byggandet av snabba kommunikationsnät genom att införa ett direktiv om sambyggnad av bredband. Direktivet gäller alla nät som upprätthåller infrastrukturen.

Med direktivet om sambyggnad vill man främja samanvändning och sambyggnad av olika nät som upprätthåller infrastrukturen. Målet är också att få en enklare tillståndsprocess och ett enhetligare tillvägagångssätt när snabba bredbandsnät installeras i nya och renoverade byggnader.

Direktivet gäller förutom kommunikationsnät all infrastruktur som kommunikationsnätets element kan placeras tillsammans med, till exempel el-, gas-, värmedistributions- och trafiknät samt vatten- och avloppsinfrastruktur med undantag av dricksvattenledningar.

För kommunikationsnätens del ger direktivet i regel rätt att utnyttja andra nätoperatörers infrastruktur på rimliga villkor. Andra nätoperatörer är skyldiga att godkänna bredbandsoperatörernas begäranden.

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru är glad över de potentiella inbesparingar direktivet medför.

- Samanvändning och sambyggande minskar byggnadskostnaderna och snabbar förhoppningsvis upp bredbandsbyggandet. Direktivet fastställer endast minimiskyldigheterna, så vi kan samtidigt bedöma om vi i Finland kan främja sambyggandet av nät i större utsträckning än vad direktivet förutsätter, funderar minister Kiuru.

Enligt minister Kiuru inrättas en utredningsgrupp för projektet i höst. Syftet är att den bland annat ska utreda hur målen i direktivet kan genomföras på bästa sätt i Finland.

Kommunikationsministeriet har skickat ut en bedömningspromemoria på remiss. Tidsfristen för utlåtandena går ut den 29 augusti 2014.

Direktivet har godkänts i EU och ska träda i kraft i Finland före ingången av 2016.


Ytterligare information
Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2391 (t.o.m. den 18 juli)
Elina Thorstöm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2393 (fr.o.m. den 21 juli)