Digitaliseringen ger livskraft åt landsbygden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2017 13.28 | Publicerad på svenska 9.11.2017 kl. 13.32
Pressmeddelande

Regeringen har fattat ett principbeslut för att främja digitaliseringen på landsbygden. Åtgärderna enligt principbeslutet utvecklar digitala tjänster på landsbygden och erbjuder ny vägkost som ger livskraft åt landsortsbetonade områden.

Principbeslutet godkändes den 9 november 2017. Det har samband med projektet Smart landsbygd som regeringen beslutade om i samband sin halvtidöversyn våren 2017.

- Finland behöver en livskraftig landsbygd när utvecklingen går mot hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle som baserar sig på förnybara naturresurser. Landsbygden har mycket potential för affärsverksamhet särskilt inom bio- och kretsloppsekonomi, matproduktion och -förädling och turism. Målet är att ta fram digitala metoder för att effektivare ta vara på denna potential, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Riktlinjerna i principbeslutet stöder regeringens spetsprojekt för skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och de genomförs på bred bas av ett stort antal aktörer. Förutom myndigheter spelar också företag och medborgar-, organisations- och frivilligaktörer en viktig roll.

Åtgärderna i principbeslutet gäller den digitala infrastrukturen på landsbygden och förutsättningarna att använda den, elektroniska tjänster, kombinerade tjänster, mobilitet, distansarbete och studier samt digitalisering av arbete och företagande på landsbygden.

Effektivare nät

Den tekniska utvecklingen har förkortat avstånden och även undanröjt dem, men samtidigt hotar i viss mån otillräckliga teleförbindelser att fördröja utvecklingen inte bara i många landsbygdsområden, utan också i skärgården.

Kommunikationsministeriet har till uppgift att bereda en nationell strategi för digital infrastruktur med mål för bredbandets täckning och hastighet 2025.

För 5G-tekniken anvisas på det nationella planet den mängd frekvenser som behövs. Finland arbetar dessutom internationellt och inom EU för att 5G-tekniken ska anvisas tillräckligt med frekvenser under världsradiokonferensen 2019.

Tillgången till tjänster förbättras

Digitaliseringen förbättrar tillgången till tjänster på landsbygden. Tack vare nya digitala lösningar, nya verksamhetsmodeller för transporter och utvecklad automation kommer tjänsterna nära användarna.

Enligt principbeslutet ska samarbetet mellan aktörer som organiserar offentliga transporter stärkas. Finansministeriet utvecklar den elektroniska ärendehanteringen och garanterar även andra sätt för att uträtta ärenden. Reformen av social- och hälsovården och införandet av e-tjänster främjas.

Distansarbete och optimering

Utnyttjandet av fjärruppkoppling utvecklas för att underlätta arbete och studier oberoende av platsen. Företagen uppmuntras att revidera sina rutiner för distansarbete. Undervisnings- och kulturministeriet utreder behoven och förutsättningarna för att ordna undervisning på distans.

Med tanke på landsbygdens näringsstruktur har digitaliseringen en enorm potential att utveckla arbetets produktivitet och att skapa nya innovationer och ny affärsverksamhet. Transportkostnaderna för landsbygdens produkter och tjänster kan minskas om man optimerar logistiken. Bättre utnyttjad information om skogstillgångar och geografiska datamängder ger effektivare produktionsmetoder och sänker kostnaderna.

Ytterligare information:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668

Niko Ruostetsaari, planerare, tfn 050 340 2415

Anne Berner