Det nya statsbolaget Traffic Management Finland Ab inleder sin verksamhet 1.1.2019

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.05
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1.1.2019 (Bild: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1.1.2019 (Bild: Kommunikationsministeriet)

Statsrådet bemyndigade den 5 december 2018 kommunikationsministeriet att överlåta Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster med tillhörande egendom, immateriella rättigheter och affärsverksamhet till Traffic Management Finland Ab.

Det helt statsägda specialuppgiftsbolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2019, när lagen om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag träder i kraft.

Till bolaget överförs de tjänster för styrning av sjö-, järnvägs- och vägtrafiken som Trafikverket för närvarande sköter. Dessutom åtar sig bolaget insamling, hantering och utnyttjande av information när det gäller styrningstjänsterna. Cirka 180 anställda överförs från Trafikverket till bolaget.

Användarna av trafiktjänster får sina nuvarande tjänster utan avbrott och liksom tidigare.

Trafikstyrningskoncern under bildning

Omedelbart efter att det nya statsbolaget har inlett sin verksamhet bildas den helt statsägda trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Group.

Koncernen ska bestå av moderbolaget Traffic Management Finland Ab och följande dotterbolag enligt respektive transportslag: Finrail Oy inom järnvägstrafiken, Air Navigation Services Finland Oy inom luftfarten, Vessel Traffic Services Finland Ab inom sjötrafiken och Intelligent Traffic Management Finland Ab inom vägtrafiken.

Ämbetsverksreform i bakgrunden

Strukturerna inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde har under senare år systematiskt uppdaterats så att de motsvarar den föränderliga miljön. Vid kommunikationsministeriet slopades redan för ungefär tre år sedan den föråldrade indelningen i trafik- och kommunikationspolitik.

Att inleda verksamhet i de nya bolagen är en del av ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Vid ingången av 2019 finns följande tre ämbetsverk: Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet.

Mer information

Rita Linna, regeringsråd, tfn 040 582 9699

Juhapekka Ristola, avdelningschef, överdirektör, tfn 040 078 8530