Fortsättning för prisregleringen av elektronisk identifiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2020 13.40 | Publicerad på svenska 27.11.2020 kl. 9.54
Pressmeddelande
Elektroniska personuppgifter, illustration (Bild: Shutterstock)
Elektroniska personuppgifter, illustration (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår att lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ändras. Genom ändringen ska regleringen av maximipriset för sammankopplad inledande identifiering vid stark autentisering förlängas med två år. Maximipriset ska fortfarande vara tre cent.

Med inledande identifiering avses tillförlitlig verifiering av identiteten när en person för första gången beviljas ett verktyg för stark autentisering, såsom bankkoder. Sammankopplad inledande identifiering innebär att man med hjälp av ett redan befintligt verktyg för stark autentisering helt elektroniskt skapar ett nytt identifieringsverktyg för en person, såsom med hjälp av bankkod ett nytt mobilcertifikat.

Regeringen beslutade föreslå en förlängning av den tidsbundna prisregleringen, eftersom tillgången till elektronisk identifiering är väsentlig med tanke på samhällets grundläggande service och dess säkerhet. Syftet med maximipriset är att främja möjligheterna för leverantörer av verktyg för stark autentisering att erbjuda användarna verktyg och på så sätt öka tillgången till stark autentisering både för konsumenter och i fråga om e-tjänster. De gällande bestämmelserna om maximipriset har påskyndat marknadens utveckling och ökat intresset för utbudet av nya och sinsemellan konkurrerande tjänster. Utvecklingen pågår dock fortfarande.

I lagen ska också tas in bestämmelser som ger Transport- och kommunikationsverket en ny uppgift som handlar om att samla in och sammanställa statistisk information om marknaden för stark autentisering och tillhandahållande av identifieringstjänster. Statistikuppgifterna gör det möjligt att effektivare följa upp regleringens konsekvenser och utveckla lagstiftningen.

Vad händer härnäst?

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster den 26 november 2020.

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Avsikten är att regleringen ska träda i kraft den 1 april 2021, samtidigt som den nuvarande prisregleringsperioden upphör.

Ytterligare information:

Laura Kolinen, överinspektör, tfn 050 476 8399

Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 050 534 7647

(Rättelse 27.11: Kortare rubrik)