Det finländska identifieringssystemet harmoniseras med EU-regelverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2016 13.33 | Publicerad på svenska 4.5.2016 kl. 13.37
Pressmeddelande

Lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer, alltså autentiseringslagen, uppdateras för att stå i linje med motsvarande EU-lagstiftning och för att skapa förutsättningar för digital affärsverksamhet.

Regeringen föreslog den 4 maj 2016 att lagen ska ändras. Avsikten är att ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2016. Propositionen har samband med regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och för att ta fram smidigare författningar.

Justeringarna ska klargöra skyldigheterna för två olika slag av tjänsteleverantörer som agerar i det finländska förtroendenätet för elektronisk identifiering: leverantörer av identifieringsverktyg och leverantörer av tjänster för identifieringsförmedling. Leverantörerna ska dessutom påvisa att deras tjänster uppfyller kraven på bedömning av identifieringstjänster.

Meningen är att alla leverantörer av identifieringstjänster ska bilda ett förtroendenätverk år 2017. För konsumenterna är fördelen med ett förtroendenätverk att de med ett enda elektroniskt identifieringsverktyg får tillträde till flera olika tjänster. En leverantör av elektroniska tjänster behöver å sin sida inte längre träffa avtal med många olika identifieringstjänster, utan en enda leverantör av identifieringstjänster avses kunna ta hand om avtalen med hela nätverket.

Från och med 2019 duger körkortet inte längre som identitetshandling vid ansökan om elektroniska verktyg för stark autentisering såsom bankkoder och mobilcertifikat. För att kunna få ett verktyg för stark autentisering måste sökandens identitet fastställas med hjälp av ett giltigt pass eller identitetskort.

Bakom ändringen av lagstiftningen om elektroniska signaturer är EU:s förordning om elektronisk identifiering eller eIDAS-förordningen som träder i kraft den 1 juli 2016. De uppgifter som eIDAS-förordningen leder till ges till Kommunikationsverket och Befolkningsregistercentralen. Kommunikationsverket föreslås bli tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av EU-regelverket om elektronisk autentisering och elektroniska förtroendetjänster.

Mera information

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 342 609, [email protected]

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, [email protected], @TimoKievari