Den riksomfattande trafiksystemplanen och konsekvensbedömningen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 16.24 | Publicerad på svenska 21.1.2021 kl. 18.24
Pressmeddelande
Bilar i Lappland (Foto: Shutterstock)
Bilar i Lappland (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till riksomfattande trafiksystemplan för 2021-2032 och om konsekvensbedömningen av den. Remisstiden går ut den 23 februari 2021.

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland. Planen utarbetas för 12 år i sänder.

Utarbetandet av planen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar. Utkastet till plan har också genomgått en miljöbedömning som krävs enligt lag.

Genom planen utvecklas trafiksystemet i hela Finland

I den riksomfattande trafiksystemplanen behandlas alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, tjänster och stödåtgärder för trafiksystemet.

Planen innehåller följande:

-en vision för utvecklingen av trafiksystemet fram till 2050,

-en bedömning av trafiksystemets nuläge och förändringarna i omvärlden,

-målen för den riksomfattande trafiksystemplanen och strategiska riktlinjer som preciserar målen,

-ett åtgärdsprogram för att uppnå målen och

-statens finansieringsprogram.

Planen har beretts parlamentariskt och i dialog med intressentgrupper sedan juni 2019.

Strategisk lägesbild av trafiknätet

Transport- och kommunikationsverket Traficom har tillsammans med Trafikledsverket uppdaterat den strategiska lägesbilden av trafiknätet. Den publiceras den 21 januari 2021. I lägesbilden ser man över behoven att utveckla både det statliga trafikledsnätet och det övriga trafiknätet, och den utnyttjas vid verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen. Lägesbilden uppdateras i fortsättningen två gånger om året.

Vad händer härnäst?

Utkastet till en riksomfattande trafiksystemplan för 2021-2032 och bedömningen av dess konsekvenser är ute på remiss fram till den 23 februari 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Responsen från remissbehandlingen kommer att beaktas i den slutliga utformningen av den riksomfattande trafiksystemplanen innan några beslut fattas och i samband med konsekvensbedömningen.

Statsrådet har för avsikt att lämna den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032 i form av en redogörelse till riksdagen våren 2021. Efter riksdagsbehandlingen fattar statsrådet beslut om planen.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, Twitter @TimoKievari

Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037, Twitter @PeralaHanna

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330, Twitter @Kuukaisa

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 050 570 8334, Twitter @ValkonenTuire (konsekvensbedömningen)