Den nya vägtrafiklagen tar sikte på en tryggare framtid

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2017 13.23 | Publicerad på svenska 23.11.2017 kl. 13.32
Pressmeddelande

Regeringen lämnade riksdagen den 23 november 2017 en proposition med förslag till ny vägtrafiklag. Avsikten med den nya lagen är att öka smidigheten och säkerheten i trafiken, att skapa förutsättningar för digitalisade transporter och säker automatisering och att samtidigt avveckla regleringen.

I propositionen har alla de bestämmelser som gäller vägtrafiken samlats till en konsekvent helhet. Antalet enskilda författningar har blivit färre, författningarna har förenklats och myndigheternas förfaranden har moderniserats.

Vägtrafiklagen omfattar principerna för trafiken och trafikreglerna, bestämmelser om trafikanordningar och vägmärken, regler för användningen av fordon och påföljder för trafikförseelser. Enligt kommunikationsminister Anne Berner är vägtrafiklagen en av de lagar som mest påverkar människornas vardag och därför måste den vara så entydig och så lätt att förstå som möjligt.

- Syftet med lagstiftningen är att få alla vägtrafikanter att handla på ett enhetligt och förutsägbart sätt. För att trafiken ska vara trygg, smidig och ekologisk krävs det att vägtrafikanterna tillräckligt väl känner till spelreglerna i trafiken och inser meningen med dem. Om vägtrafikanterna förstår och tolkar reglerna på rätt sätt är det också lättare för dem att följa dem, summerar Berner.

Enligt Berner är den bärande tanken i lagutkastet att skydda i synnerhet dem som är speciellt sårbara i trafiken. I förslagen till lagstiftning har man därför strävat efter att iaktta särskilt fotgängare och cyklister.

Bland de grundläggande bestämmelserna märks två trender. För det första vill man öka vägtrafikanternas eget ansvarstagande när det gäller trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken. För det andra vill man förbereda sig på den snabba tekniska utvecklingen inom trafiken och på behovet att utnyttja information.

En avveckling av regleringen ger flexibilitet, men innebär samtidigt att vägtrafikanterna får ett större ansvar. En bilist måste till exempel själv överväga om det är tryggt att parkera bilen på vänstra sidan om gatan även om lagen inte längre utgör ett hinder för det. Bilisterna måste också själva besluta när de byter däck eftersom det föreslås att tidpunkten inte längre ska vara bunden till kalendern.

Ett exempel på att man förbereder sig på automatiseringen är bland annat att man i fortsättningen anser att även en person som styr en bil från något annat ställe än inifrån bilen är en vägtrafikant och att ett fjärrstyrt fordon inte får sätta sig i rörelse okontrollerat.

Det föreslås att de nuvarande gula spärrlinjerna i enlighet med europeisk praxis ska ersättas med vita spärrlinjer, vilka är lättare att urskilja med datorseende. Meningen är att geografisk information om vägmärken, trafikljus och andra anordningar för trafikledning i allt större utsträckning ska skickas till Trafikverkets informationssystem så att de ska kunna utnyttjas i digital form till exempel för automatiserade transporter.

Lagutkastet var i våras på en omfattande remiss riktlinjerna i propositionen har preciserats utifrån remissvaren. Preciseringarna gäller främst användningen av cykelhjälm och reflex, parkering, fordonshastigheter, vinterdäck och ändring av ordningsboten till en avgift för trafikförseelse och bestämmelser om hur avgiften ska fastställas.

Genom propositionen verkställs statsrådets principbeslut om vägtrafiksäkerheten och tillgodoses bättre än för närvarande de krav som ställs i grundlagen, internationella avtal och Europeiska unionens lagstiftning.

Lagförslaget stöder dessutom regeringens mål om smidigare författningar och avveckling av normer. Reformen är också ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Mer information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 342 304

Mikko Karhunen, överingenjör, tfn 0295 342 014