Den andra fasen av lagen om transportservice omfattar hela transportsystemet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.38
Pressmeddelande

Lagen om transportservice för samman den lagstiftning som gäller marknaden för trafik och transporter. Den skapar förutsättningar för digitalisering av trafik och transporter och för nya affärsmodeller. I den första fasen av lagen om transportservice sammanställdes bestämmelser som gäller vägtrafiken. I den andra fasen fogas till lagen också bestämmelser om marknaderna för luftfart, sjöfart och spårtrafik samt om personalens kompetens.

Lagen om transportservice syftar främst till att främja digitaliseringen av transportservice och att effektivisera informationsanvändningen. Arbetet med öppna data fortsätter i den andra fasen av lagen. Också bestämmelserna om trafik- och transportregister ska ses över.

Den 19 oktober lämnade regeringen riksdagen en proposition om den andra fasen av lagen om transportservice.

- Utgångspunkten för hela reformen har varit att tillhandahålla användarna bra och flexibla tjänster och valfrihet. Lagen om transportservice gör det möjligt att se trafik och transport som en helhet, som en enda tjänst. Det centrala i reformen är öppna data vilket särskilt betonas i den andra fasen av lagen, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Viktigt med öppna data

För att målen i lagen om transportservice ska nås behövs öppna data och kommunikation via öppna gränssnitt. Arbetet med öppna data för användningen av mobilitetstjänster fortsätter. Trafikverket förpliktas enligt förslaget att via ett öppet gränssnitt göra den samlade informationen om hur tjänsterna används tillgänglig i ett sådant format att enskilda användare, tjänsteleverantörer eller tjänster inte kan identifieras.

Tillhandahållandet av resekedjor och kombinerade tjänster underlättas genom att det ska bli möjligt att sköta ärenden för någon annans räkning. Det innebär till exempel att en tillhandahållare av kombinerade tjänster kan foga samman biljetter för alla slag av transport, biluthyrning, olika typer av serie- eller periodprodukter och rabatter till en kombinerad mobilitetstjänst genom att använda olika tjänster på kundens önskan eller på kundens vägnar.

Register slås samman

I Finland är myndigheternas register internationellt sett mycket specifika och omfattande och det kunde vara en betydande konkurrensfördel att de utnyttjades bättre. En översyn av bestämmelserna om de register som gäller trafik och transport ökar de registrerades möjligheter att använda den information i registren som gäller dem själva och att dra nytta av bättre mobilitetstjänster. Det är också meningen att företagens möjligheter att bedriva innovationsverksamhet och att utveckla och tillhandahålla mobilitetstjänster ska ökas och Trafiksäkerhetsverket Trafis myndighetsverksamhet och service ska förbättras.

Reformen innebär en betydande avveckling av normer, eftersom de omkring tio nuvarande register som rör trafik och transport och de speciallagar som gäller dem föreslås bli sammanförda till ett enda register för trafik och transport. Registret ska innehålla information om tillstånd för verksamhetsutövare, om transportmedel och om persontillstånd, till exempel när det gäller yrkeskompetens.

Hela transportmarknaden i samma lag

I den andra fasen av lagen om transportservice stärks Trafis roll som tillstånds- och tillsynsmyndighet. I fortsättningen är det Trafi som beviljar aktörer inom såväl luftfarten, järnvägstrafiken som vägtrafiken tillstånd. Inom sjöfarten, där det i övrigt är fritt att bedriva trafik, beviljar Trafi vid behov utländska aktörer cabotagetillstånd. När det gäller luftfarten ska den nationella tillståndsprocessen lättas upp något.

För att lagen ska omfatta hela transportsystemet överförs också de bestämmelser som gäller bedrivande av spårbunden stadstrafik från lagen om spårbunden stadstrafik till lagen om transportservice.

Tillstånden för vägtrafik ingår redan i lagen om transportservice, men nu i den andra fasen överförs till lagen också bestämmelserna som gäller internationell kombinerad transport, sociallagstiftningen för vägtransportbranschen, arbetstiden för förare som är egenföretagare samt färdskrivare vid vägtransporter.

Bestämmelserna som gäller transportpersonal förs samman i lagen

Alla krav som gäller transportpersonalens kompetens och kompetensutbildning förs samman i lagen om transportservice. De största förändringarna gäller järnvägstrafiken och sjöfarten.

Inom spårtrafiken gäller kompetenskraven för personalen i fortsättningen bara lokförare, medan andra trafiksäkerhetsuppdrag i järnvägssystemet administreras genom aktörernas säkerhetshanteringssystem.

I fråga om sjöfarten finns det bestämmelser om fartygspersonalens kompetens i internationella konventioner, och de nationella bestämmelser som baserar sig på dessa överförs till lagen om transportservice. Utbildningssystemet ska utvecklas i enlighet med internationella krav. Det ska införas ett system för godkännande av sjöfartsutbildning och utbildningsanordnare. Enligt förslaget ska Trafi svara för godkännandena.

Trafikläkarsystemet förnyas genom att bestämmelserna för samtliga trafikslag sammanförs. Trafi ska vara tillstånds- och tillsynsmyndighet även till denna del. Ändringar föreslås i fråga om järnvägsläkare, järnvägspsykologer och sjömansläkare. Inom järnvägssektorn förenklas systemet i enlighet med det koncept som tillämpas inom luftfarten. Förvaltningen av systemet med sjömansläkare överförs från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira till Trafi.

Till lagen om transportservice överförs också bestämmelserna som gäller yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare. I fråga om yrkeskompetens tillämpas även i fortsättningen den nuvarande modellen där kompetensen förvärvas genom formbunden utbildning.

Reformen av lagen om transportservice fortsätter

Totalreformen av den lagstiftning som gäller marknaden för trafik och transporter genomförs i tre faser. Reformen är ett led i genomförandet av regeringens spetsprojekt för skapande av en digital tillväxtmiljö och spetsprojektet för smidigare författningar.

Den första fasen av lagen om transportservice träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018. De bestämmelser som gäller informationens och informationssystemens kompatibilitet träder i kraft redan den 1 januari 2018.

Den andra fasen av lagen om transportservice avses träda i kraft den 1 juli 2018. Den bestämmelse som gäller att sköta ärenden för någon annans räkning träder dock i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668