Delegationen: Utvecklingen av informationssamhället bör påskyndas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2009 15.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Delegationen för vardagens informationssamhälle anser att Finland ännu har mycket att förbättra i fråga om att fullt utnyttja utvecklingen av informationssamhället. Ett av de centrala målen är att medborgarna och näringslivet öppet och i vid utsträckning bör få tillgång till offentlig information.

Det är nödvändigt att man med snabb tidtabell främjar företagens möjligheter att elektroniskt sköta ärenden med olika myndigheter. Man bör också snabbt införa lösningar för elektronisk identifiering samt ett elektroniskt ärendekonto skräddarsytt för företagens behov.

Delegationen behandlade läget beträffande utvecklingen av informationssamhället vid sitt möte den 24 november.

Delegationen anser att statsförvaltningen bör ta ett större ansvar för att utveckla informationssamhället inom den offentliga förvaltningen som en helhet. Den förändring som följer av att tekniken blir en del av vardagen bör ledas effektivare.

Delegationen konstaterade att det råder en bred enighet om vad som bromsar upp utvecklingen inom informationssamhället. Man har vidtagit åtgärder för att röja undan hindren och fortsätter att åtgärda dem.

Enligt Europeiska kommissionens färska e-gov-undersökning har tillgången på bredband och de elektroniska tjänsternas användbarhet i Finland klart förbättrats från 2007 till 2009.

Information från offentliga sektorn
bör tas i bruk

Delegationen anser att information som innehas av den offentliga sektorn bättre än för närvarande bör vara tillgänglig för alla som vill ha den. Offentlig information så som kartor, lagstiftning, statistik och olika register bör kunna utnyttjas bättre för utvecklingen av digitala tjänster.

Kommunikationsminister Suvi Lindén har beslutat tillsätta en arbetsgrupp för att främja öppen användning av information som producerats av den offentliga sektorn. Till arbetsgruppen kopplas de centrala aktörer som inverkar på den offentliga informationens tillgänglighet, det vill säga olika ministerier, Lantmäteriverket, offentliga tjänsteproducenter så som Vägförvaltningen och Befolkningsregistercentralen samt bl.a. Kommunförbundet och Sitra.

Arbetsgruppens uppgift är att starta åtgärder för att få den offentliga informationen tillgänglig i vid utsträckning år 2011.

Möjligheten att utnyttja NFC-teknik
ska undersökas

Minister Lindén har också för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda användningen av kontaktlös eller så kallad NFC-teknik. Near Field Communication (NFC) är en trådlös teknik för korta avstånd. Med hjälp av tekniken kan användaren till exempel betala sina inköp genom att med sin mobiltelefon vidröra en betalterminal, eller lätt koppla ihop olika slag av apparater.

NFC-tekniken håller än så länge bara på att bli vanligare. Det finns många sätt att tillämpa den, till exempel vid betalningar, i biljetter till kollektivtrafiken, vid identifiering, i stamkundsprogram, då man funktionellt kopplar ihop apparater, i olika informationstjänster och i sociala medier.

I framtiden antas NFC-läsarna bli standardutrustning i alla mobiltelefoner.

Ytterligare information

specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324
delegationens generalsekreterare, biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn (09) 160 28676 eller 040 522 2122
delegationens biträdande generalsekreterare, konsultativa tjänstemannen Päivi Antikainen, tfn (09) 160 28460 eller 040 776 7687

Suvi Lindén