Cybersäkerhetscentret utses till nationellt samordningscentrum för cybersäkerhet i Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 13.37 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 14.08
Pressmeddelande
EU-flagga och karta på datorskärmen (Foto: Mika Pakarinen/Keksi)
EU-flagga och karta på datorskärmen (Foto: Mika Pakarinen/Keksi)

Den 30 september 2021 överlämnade regeringen ett lagförslag till riksdagen genom vilket Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter ska utses till nationellt samordningscentrum för cybersäkerhet inom det EU-omfattande nätverket av nationella samordningscentrum. Det nya uppdraget stärker Cybersäkerhetscentrets roll när det gäller att stödja näringsverksamhet som baserar sig på cybersäkerhet i Finland.

Rådets och parlamentets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum trädde i kraft den 28 juni 2021. Syftet med förordningen är att fördjupa samarbetet mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn och forskningsvärlden inom cybersäkerhetsområdet.

Samarbetet med det kompetenscentrum för cybersäkerhet och det nätverk av nationella samordningscentrum som ska inrättas genom EU:s förordning kommer att stärka Cybersäkerhetscentrets roll och stöder för sin del utvecklingen av den finländska cybersäkerhetsbranschen.

Cybersäkerhetscentret får i egenskap av nationellt samordningscentrum nya uppgifter som anges i EU:s förordning. Sådana uppgifter är i synnerhet uppgifter i anslutning till att bilda och samordna en gemenskap på nationell nivå bestående av intressenter på cybersäkerhetsområdet och att fungera som kontaktpunkt på nationell nivå. En del av uppgifterna motsvarar de uppgifter som centret redan för närvarande sköter.

Det nationella samordningscentrumet är framför allt en strategisk investering i cyberkompetensen i Finland. Att samordningscentrumet placeras vid Cybersäkerhetscentret stöder samtidigt målen för Finlands cybersäkerhetsstrategi och statsrådets principbeslut om ett program för utveckling av cybersäkerheten.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen har överlämnat till riksdagen kommer att bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Utnämningen av det nationella samordningscentrumet ska träda i kraft den 28 december 2021.

Ytterligare information:

Laura Eiro, överdirektör, tfn 046 920 4696, Twitter: @EiroLaura

Erica Karppinen, överinspektör, tfn 050 467 1278