Bestämmelserna om information i lagen om transportservice träder i kraft 1.1.2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 14.44 | Publicerad på svenska 20.12.2017 kl. 14.49
Nyhet

Lagen om transportservice för samman den lagstiftning som gäller marknaden för trafik och transporter. Den skapar förutsättningar för digitaliserade transporter och banar väg för nya affärsmodeller. Det centrala målet för lagen är att möjliggöra kundorienterade trafiktjänster.

De bestämmelser i lagen om transportservice som gäller informationens och informationssystemens kompatibilitet träder i kraft den 1 januari 2018. Till övriga delar träder lagen i kraft den 1 juli 2018.

Genom lagen om transportservice blir väsentlig information om mobilitetstjänster öppen och tillgänglig. Den som erbjuder mobilitetstjänster för persontrafiken ska tillhandahålla sådan information om rutter, hållplatser, tidtabeller, priser, tillgängligheten till och tillgången till tjänsterna som är väsentlig. Informationen ska tillhandahållas via ett öppet gränssnitt och i ett maskinläsbart standardformat. Gränssnitten ska öppnas för alla aktörer på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor. Närmare bestämmelser om den information som ska öppnas definieras i statsrådets förordning om väsentlig information om mobilitetstjänster (643/2017). Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Trafikverket ska erbjuda främst små aktörer en teknisk tjänst som de alternativt kan använda för att lämna information.

I lagen om transportservice finns även bestämmelser om interoperabla biljett- och betalningssystem. Den som tillhandahåller persontransporter inom väg- och spårtrafik ska ge andra tillhandahållare av mobilitetstjänster tillträde till det gränssnitt som den använder för sitt biljett- och avgiftssystem så att det blir möjligt att den vägen köpa en resebiljett som berättigar till en enkelresa. Målet är att erbjuda resenärerna enhetliga resekedjor från dörr till dörr. Kravet på öppna gränssnitt ska emellertid små, lokala företag kunna undantas från.

Den andra etappen i lagen om transporservice behandlas som bäst i riksdagen. I den öppnas mer information om mobilitetstjänster och görs det lättare för serviceleverantörer att tillhandahålla resekedjor och kombinerade tjänster.