Berner: Ministeriet har inte hindrat bolagets styrelse från att väcka talan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2016 14.53 | Publicerad på svenska 10.9.2016 kl. 14.59
Nyhet

Ministeriet har inte hindrat väckande av talan mot bolagets tidigare verkställande direktör eller tidigare styrelseledamöter. Det e-postbrev som FNB kom över (14.10.2015), och som sändes från ministeriet till styrelseordförande för Finavia, har skickats i ett läge där utredningarna i anknytning till skötseln av derivatfrågan fortfarande har pågått, säger minister Berner.

Med anledning av att styrelseordförande upprepade gånger frågade om saken informerade ministeriet i detta sammanhang om den planerade extra bolagsstämman och att man på grund av denna och de oklara utredningarna inte ska framskrida med talan som gäller derivatfrågan.

Ägaren ville utreda orsakerna till att bolagets styrelse fattade motstridiga beslut och att styrelseledamöterna reserverade sig i fråga om att väcka talan. Den avvikande meningen var att det krävs ytterligare utredningar för att bolagsstyrelsen ska kunna göra en omsorgsfull prövning.

I syfte att ge en helhetsbild av saksammanhanget gällande e-postbrevet publicerar vi ett avsnitt ur det dokument som skapades vid ministeriet. Avsnittet ger en tidsmässig beskrivning av ministeriets agerande och av händelseförloppet i utredningen av derivatfrågan. Detta dokument överlämnades också till SRV i december 2015.

I SRV:s rapport om laglighetsgranskningen hävdas inte heller att ministeriets verksamhet skulle ha varit lagstridig, och SRV hittade inga bevis på att ministeriet skulle ha tagit ställning antingen för eller emot väckande av talan.