Beredningen av en klimat- och miljöstrategi för IKT-sektorn inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2019 14.24 | Publicerad på svenska 1.11.2019 kl. 14.30
Pressmeddelande
Master. (Foto: Jarno Holappa/Shutterstock)
Master. (Foto: Jarno Holappa/Shutterstock)

Kommunikationsminister Sanna Marin har tillsatt en arbetsgrupp som bereder en klimat- och miljöstrategi för sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Arbetsgruppens mandatperiod är 1.11.2019-30.11.2020. Målet är att skapa en gemensam syn på branschens klimat- och miljökonsekvenser i Finland och att rekommendera metoder för att hantera konsekvenserna.

- Energieffektivitet och rena lösningar är viktiga då det gäller att minska koldioxidavtrycket inom IKT-sektorn. Digitaliseringen ger möjligheter att uppnå utsläppsminskningar också inom andra sektorer, till exempel inom trafiken och transporterna. Den arbetsgrupp som nu tillsatts ska öka förståelsen för IKT-branschens miljö- och klimatkonsekvenser och föreslå behövliga åtgärder för att minska utsläppen, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Även om IKT-branschen har vuxit kraftigt har dess växthusgasutsläpp och materialförbrukning fått relativt lite uppmärksamhet jämfört med andra branscher. Bland annat datacentraler, kommunikationsnät, terminalutrustning och användningen av tjänster ger upphov till miljökonsekvenser. Enligt prognoserna kommer mer än en femtedel av den energi som förbrukas i världen 2030 att användas inom IKT-branschen. I Finland har användningen av mobildata mångdubblats under de senaste åren.

Arbetsgruppen har i uppgift att uppskatta växthusgasutsläppen inom IKT-sektorn och deras framtida utveckling samt miljökonsekvenserna av dem i Finland. Den ska till exempel utreda vilka metoder som har använts i andra länder för att minska de skadliga klimat- och miljöeffekterna av informations- och kommunikationstekniken. Gruppen ska bedöma hurdan roll IKT-branschen har när det gäller att uppnå Finlands klimatmål och hur satsningar på detta område kan bidra till att målen uppnås på andra områden. Arbetsgruppen sammanställer en rapport med åtgärdsförslag. I rapporten utvärderas också åtgärdernas samhälleliga konsekvenser.

Ordförande för arbetsgruppen är Päivi Antikainen, direktör för kommunikationsministeriets klimat- och miljöenhet. Gruppen består av medlemmar från företag, forskningsinstitut, organisationer och statsförvaltningen.

Arbetsgruppen har företrädare för Aalto-universitet, ABB Ab, CSC - IT-centret för vetenskap, Digita Oy, DNA Abp, Elisa Abp, Finsk Energiindustri, Energimyndigheten, Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom, Finnet-förbundet, Oy IBM Finland Ab, Konsumentförbundet, Finlands Kommunförbund, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet , Neogames Finland rf, Ohjelmistoyrittäjät ry, Nokia Abp, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Huvudstadsregionens Smart & Clean -stiftelse, Teknologiindustrin, Telia, Tieto Abp, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Rundradion Ab och miljöministeriet. Arbetsgruppens sammansättning kan vid behov kompletteras under mandatperioden.

Till arbetsgruppen inbjöds också företrädare för WWF och Google.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppen sammanträder första gången i början av november. Arbetsgruppen ska höra sakkunniga och intressegrupper. Gruppen ska lämna en mellanrapport i juni 2020 och en slutrapport i november 2020.

Ytterligare information:

Pirita Ruokonen, minister Marins specialmedarbetare, tfn 050 911 3099
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101
Tuuli Ojala, specialsakkunnig, tfn 050 563 8130
[email protected]