Bemanningsstödet till bogserbåtar och skjutbogserare begränsas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2013 13.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Stödet till bemanningskostnader på bogserbåtar och skjutbogserare minskar. I fortsättningen ska bogserbåtar och skjutbogserare vara berättigade till stöd endast för de dagar som de utför sjötransport. För närvarande betalas stödet också om fartyget i huvudsak, det vill säga över hälften av den tid då det är i drift, går i sådan trafik som berättigar till stöd och om de övriga villkoren för att beviljas stöd uppfylls. Regeringen överlämnade en proposition i ärendet i går.

Målet är att se över stödlagen så att den motsvarar kommissionens beslut om statligt stöd samt de riktlinjer för sjötransport och de principer som kommissionen förutsätter av stödet till bogserbåtar och skjutbogserare

I årsskiftet 2012‑2013 fanns det i handelsfartygsregistret totalt 15 bogserbåtar och skjutbogserare, av vilka nio beviljades stöd år 2012. Det totala stödbeloppet uppgick till 1,48 miljoner euro. Till följd av lagändringen minskar stödet till bogserbåtar och skjutbogserare med ca 700 000 euro per år.

I propositionen planeras också vissa preciseringar i villkoren för att bevilja stöd till tidsbefraktade fartyg.

Enligt propositionen ska den som ansöker om stöd till stödmyndigheten för varje stödperiod och per fartyg överlämna försäkringsbolagets och Arbetslöshetsförsäkringsfondens sammanställningar av de försäkringspremier som betalats in under stödperioden.

Lagen avses träda i kraft så fort som möjligt.


Ytterligare information

Tanja Müller, planerare, tfn 0295 342 279