Begäran om utlåtande: Ändringsbehoven i fråga om förfarandena för sökande av ändring i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation har bedömts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2023 16.20 | Publicerad på svenska 4.5.2023 kl. 16.21
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock.

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till bedömningspromemoria som gäller förfarandena för sökande av ändring i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Remissyttranden kan lämnas fram till den 15 juni 2023.

Utkastet till bedömningspromemoria innehåller en kartläggning av nuläget för ändringssökande i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och en bedömning av ändringsbehoven. Utkastet ger intressentgrupper möjlighet att kommentera de preliminära alternativen till genomförande och deras inverkningar.

Enligt utkastet till bedömningspromemoria finns det behov av precisering i bestämmelserna om ändringssökande. Det huvudsakliga behovet av omprövning av förfarandena för sökande av ändring hänför sig till att vissa av Transport- och kommunikationsverkets beslut kan överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd.

Den nuvarande direkta besvärsvägen avviker från huvudprincipen för ändringssökande i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, enligt vilken myndighetsbeslut överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Under de senaste åren har man strävat efter att undanröja direkta besvärsvägar i fråga om myndighetsbeslut. Syftet med slopandet har varit att förenhetliga det förvaltningsrättsliga systemet för ändringssökande, stärka högsta förvaltningsdomstolens roll som förhandsavgörandeinstans och att rikta högsta förvaltningsdomstolens resurser till mål som valts ut genom förfarandet med besvärstillstånd.

Kommunikationsministeriet har ansett att behovet av att ändra de direkta besvärsvägarna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och konsekvenserna av eventuella ändringar ska bedömas grundligt. För närvarande omfattas till exempel Transport- och kommunikationsverkets beslut om betydande marknadsinflytande av den direkta besvärsvägen. Det är viktigt att ändringssökandet fungerar både med tanke på genomförandet av EU-regleringen om elektronisk kommunikation och med tanke på rättssäkerheten och rättssäkerheten.

Vad händer härnäst?

Bedömningspromemorian är på remiss fram till den 15 juni 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fattas beslut om ett eventuellt lagstiftningsprojekt.

Ytterligare information:

Hanna Laurila, regeringsråd, hanna.laurila(a)gov.fi, tfn 0295 342 025

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 0295 342 011