Bedömningspromemoria om användning av fordon hyrda utan förare i kommersiell godstrafik på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2022 15.50 | Publicerad på svenska 30.5.2022 kl. 9.01
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har tillsatt ett projekt för att nationellt sätta i kraft ändringsdirektivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg. Samtidigt begär kommunikationsministeriet yttranden om en bedömningspromemoria där man går igenom innehållet i ändringsdirektivet och kommande ändringar och bedömer behovet av ändringar i den nationella lagstiftningen.

Ändringen i direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning 16.5.2022.

Enligt direktivändringen ska EU:s medlemsstater i fortsättningen tillåta användning inom sitt territorium av godstransportfordon som har hyrts av företag som är etablerade inom en annan medlemsstats territorium. För närvarande är inte tillåtet för en medlemsstats egna trafikidkare att använda sådana hyrda fordon i kommersiell godstrafik.

Medlemsstaterna ska dock ges en omfattande rätt att besluta om begränsningar av användningen av hyrda fordon med beaktande av att användning av hyrda fordon ska tillåtas under minst två på varandra följande månader under ett kalenderår.

En medlemsstat ska också kunna kräva att ett utomlands hyrt fordon registreras i enlighet med nationella bestämmelser efter användning 30 dagar i följd. Avsikten är att företag i fortsättningen ska kunna registrera fordon som hyrts i en annan medlemsstat i nationella elektroniska trafiktillståndsregister.

Likaså ska en medlemsstat kunna begränsa antalet godstransportfordon respektive trafikidkare hyr in från ett annat medlemsland. Medlemsstaten ska dock tillåta användning av ett minimiantal hyrda fordon. Med minimiantal avses minst 25 procent av det totala antalet fordon som trafikidkaren använder.

Syftet med direktivändringarna är att främja användningen av hyrda fordon och att öka näringslivets flexibilitet och produktivitet. Samtidigt är avsikten att garantera trafikidkarna i hela EU lika tillträde till marknaden för fordon hyrda utan förare.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut 8.6.2022. Utlåtanden kan lämnas av: alla organisationer och medborgare på webbplatsen www.utlåtande.fi. eller per e-post på adressen [email protected] Efter remissbehandlingen fortsätter lagberedningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(a)gov.fi

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, tfn 050 511 6405, elisa.vornanen(a)gov.fi

Pyry Takala, enhetsdirektör, tfn 050 911 7627, pyry.takala(a)gov.fi