Automatiseringen av transporter gagnar hela samhället – utkast till principbeslut på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2021 10.46 | Publicerad på svenska 5.5.2021 kl. 12.54
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Phtoto: KM, Laura Kotila/Statdrådet)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Phtoto: KM, Laura Kotila/Statdrådet)

Den 4 maj 2021 har kommunikationsministeriet sänt ett utkast till statsrådets principbeslut om främjande av automatiseringen av transporter på remiss. Principbeslutet gäller alla former av trafik och transport. I beslutet beskrivs nuläget för automatiseringsutvecklingen och möjliga utvecklingstendenser skissas upp.

Principbeslutet baserar sig på en lagstiftnings- och nyckelåtgärdsplan för automatiseringen av transporter som är under arbete vid kommunikationsministeriet.

Målet är att stödja automatiseringsutvecklingen i Finland och säkerställa att lagstiftningen möjliggör en automatisering av transporter och därigenom de fördelar automatiseringen medför för en säkrare, effektivare och hållbarare sektor. Fördelarna med automatiseringen bör tas i bruk allteftersom tekniken utvecklas och de trafikmedel som utnyttjar den släpps ut på marknaden.

I begäran om utlåtande efterlyses synpunkter på i synnerhet prioritetsordningen för åtgärderna, deras betydelse och tidsramen för genomförande.

- Automatiseringen av transporter är en del av 12-åriga trafiksystemplaner. Den tekniska utvecklingen framskrider med stormsteg, men man måste alltid komma ihåg att det är människor som fattar beslut för människor, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Finland kan höra till världstoppen och skapa tillväxt och arbetsplatser genom automatiseringen av transporter. Automatiseringen påskyndar nya mobilitetstjänster. En effektivare och smidigare trafik är också hållbarare med tanke på klimatet, konstaterar minister Harakka.

I principbeslutet betonas vikten av att främja automatiseringen av transporter på ett säkert sätt

Utkastet till principbeslut innehåller fem åtgärdshelheter kring automatiseringen av transporter. Helheterna är utveckling av regleringen, utveckling av den fysiska och digitala infrastrukturen, utnyttjande av information samt ökning av försök och testning.

Det primära ansvaret för att leda och följa upp åtgärderna ligger hos aktörerna inom den offentliga sektorn, men genomförandet och planeringen sker i samarbete med övriga aktörer inom trafik- och transportsektorn.

I principbeslutet betonas trafiksäkerhets- och cybersäkerhetsaspekter. Målet som eftersträvas med automatiseringen av transporter, människoorientering, innebär att människornas behov och förmåga att utnyttja automatiserade fordon och trafiktjänster ska beaktas i utvecklingsarbetet och genomförandet.

Eventuella författningsändringar utifrån principbeslutet

Utifrån statsrådets principbeslut kommer man att inleda en beredning av behövliga författningsändringar.

I principbeslutet föreslås ingen tilläggsfinansiering för automatiseringen av transporter, utan finansieringen av åtgärderna baserar sig i huvudsak på den budgetram som utarbetats i samband med den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen. Avsikten är dessutom att söka finansiering från EU och de internationella instanser som beviljar finansiering för forskning och pilotförsök.

Principbeslutet om främjande av automatiseringen av transporter förverkligar regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin. Målet är att främja digitaliseringen och automatiseringen av trafiken, transporter och logistiken samt att påskynda tillväxten och göra modiga reformer. Ett mål är också att fullt ut ta i bruk de möjligheter som digitaliseringen av trafiken erbjuder för att utveckla systemet, förbättra tillgängligheten och minska utsläppen.

Vad händer härnäst?

Utkastet till statsrådets principbeslut om främjande av automatiseringen av transporter är på remiss. Remisstiden går ut den 28 maj 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av principbesluten som tjänsteuppdrag.

Ytterligare upplysningar

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040 071 9629, Twitter: @KMiettinen

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 050 303 3065, Twitter: @saarare

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen