Åtgärdsprogram för utveckling av satellitnavigering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2017 10.59 | Publicerad på svenska 9.10.2017 kl. 11.11
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har skickat på remiss ett utkast till ett åtgärdsprogram för satellitnavigering. Programmet ger en lägesbild av olika satellitnavigeringssystem och utnyttjandet av dem på olika samhällssektorer, särskilt inom automatiserade transporter. I programmet beskrivs också den nuvarande modellen för rymdförvaltningen i Finland och det tryck på förändring som riktas mot den.

Personlig navigering är vardag överallt i världen. Satellitpositionering är möjlig i 5,4 miljarder smarttelefoner och i hundratals miljoner navigatorer. Satellitnavigering är också en viktig del av ett fungerande samhälle. Bland annat de tjänster som betjänar elnäten, telekommunikationsnäten samt trafiken och transporterna kräver satellitbaserad positionering och exakt tidsinformation.

Enligt Europeiska kommissionens uppskattning är branschen för närvarande värd över 70 miljarder euro. I och med den växande mängden automatiserade transporter och utvecklingen av 5G och sakernas internet (Internet of Things, IoT) väntas marknadens värde stiga till ca 195 miljarder euro 2025. En stor del av tillväxten kommer från olika tjänster för smarttelefoner. Till exempel de första tjänsterna som grundar sig på det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo har just blivit tillgängliga och systemet väntas vara i fullt bruk 2020.

I förslaget till åtgärdsprogram för satellitnavigering presenteras 14 konkreta åtgärder, med vilka man vill lyfta Finland till ett av de ledande länderna i fråga om att utnyttja satellitsystem. Finländsk kompetens har redan länge varit med i olika rymd- och satellitprojekt och tillämpningar av dem. Den finländska rymdverksamheten är för närvarande inne i en brytningstid. I Finland har man för första gången utvecklat egna små satelliter och det har uppkommit New Space-affärsverksamhet som aktivt utnyttjar ny rymdteknik.

De viktigaste åtgärderna i programutkastet går ut på att öka utnyttjandet av satellitinformation i affärsverksamhet och i tillhandahållande av tjänster, att säkerställa kvaliteten på positioneringen och utnyttjandet av satellitnavigeringssystem i arktiska regioner och att främja utnyttjandet av små satelliter. En av åtgärderna är att utreda behov och möjligheter för att grunda en rymdförvaltning i Finland.

I programmet uppmärksammas också de regionala hot som är förknippade med satellitnavigeringssystem. Dels gäller det täckningsproblemen med de nordamerikanska satellitnavigeringssystemen, dels problemen med satellitpositionering inomhus och i stadsregioner. Satellitpositioneringen i Nordeuropa kommer att förbättras av att EU-kommissionen nyligen beslutade att bygga en ny markstation för EGNOS-systemet i Kuusamo i östra Finland.

I samband med beredningen av åtgärdsprogrammet tog intressenterna upp behovet av att utvärdera möjligheten att i Finland grunda en centraliserad rymdförvaltning. Den skulle ha i uppgift att effektivare än i dag stödja den växande affärsverksamhet i Finland som bygger på aktiva rymdtillämpningar och små satelliter samt forskning och utbildning i branschen.

Remisstiden för åtgärdsprogrammet går ut den 17 oktober 2017. Avsikten är att åtgärdsprogrammet ska bli färdigt under höstens lopp.

Åtgärdsprogrammet har beretts på bred bas i samråd med branschen. Programmet är ett led i regeringens spetsprojekt för att för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Målet för projektet är att göra Finland till en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och affärsmodeller.

Ytterligare information

Seija Miettinen-Bellevergue, trafikråd, tfn 0295 342 563, [email protected]