Åtgärdsprogram för grön ICT

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2013 13.03 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

I kärnan för kommunikationsministeriets första åtgärdsprogram för grön ICT står energieffektivitet, hållbar utveckling och uppdaterad forskningsdata.

Målet med åtgärdsprogrammet är bland annat att utveckla sätt med vilka man kan mäta och kontrollera miljökonsekvenserna av informations- och kommunikationstekniken och dess användning. Målet är att främja material- och energieffektiviteten i samhället samt minska koldioxidutsläppen med hjälp av produkter och tjänster som bygger på informations- och kommunikationsteknik.

Den grundläggande idén i ministeriets åtgärdsprogram för grön ICT är att det med hjälp av ICT är möjligt att svara på nuvarande och kommande utmaningar inom ekonomi, miljö och social välfärd. Med tanke på miljön utgör förändringen förutom möjligheter dock även risker eftersom den ständigt ökande användningen av informations- och kommunikationsteknik i sig belastar miljön.

"Granskningen av ICT-branschen med tanke på hållbar utveckling utgör en utgångspunkt för att vi ska kunna utvärdera den nytta vi får tack vare informations- och kommunikationstekniken. Det är viktigt att också utreda vad den finländska ICT infrastrukturen kräver av miljön. Arbetat har precis inletts, nästa år utreder vi i vilken riktning vi ska utvidga programmet", berättar bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen angående åtgärdsprogrammet.

Tre åtgärdsområden

I programmet fastställs tre åtgärdsområden som berör servercentraler, datatrafiknät och audiovisuella tjänster.

I det första skedet av programmet koncentrerar man sig på energifrågor gällande servercentralerna (maskinsalarna) och datatrafiknäten samt den ökande användningen av audiovisuella tjänster. Syftet är att producera forskningsdata, utifrån vilken man sedan kan leda fortsatta åtgärder för att kontrollera konsumtionen.

Med den nya miljöklassningen och genom att öka miljömedvetenheten strävar man efter att förbättra energieffektiviteten i maskinsalarna. Data- och kommunikationsnätens energibehov och utvecklingsobjekt utreds fram till slutet av 2015. Samtidigt undersöks om det i lagstiftningen finns hinder för att minska energiförbrukningen.

Samma televisions- och videoinnehåll erbjuds konsumenter via olika distributionskanaler: i tv, hemapparater och smarta telefoner. Förändringen i tittarvanorna påverkar i hög grad de miljökostnader som konsumtionen orsakar. Bland annat utvärderas olika distributionskanalers energieffektivitet som en del av åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet för grön ICT är en del av kommunikationsministeriets kommunikationspolitiks intelligenta strategi, det vill säga Tide-programmet. En del av programmets åtgärder har redan inletts inom ramen för Tide-programmet under pågående regeringsperiod.

Under beredandet av åtgärdsprogrammet har man hört intressentgrupper inom branschen. De är även med i det fortsatta utvecklingsarbetet och medverkar i genomförandet av programmet. Åtgärdsprogrammet utvidgas under de kommande åren och nya samarbetspartner söks fortsättningsvis.

Åtgärdsprogrammet för grön ICT har publicerats i kommunikationsministeriets publikationsserie (34/2013).


Ytterligare information:

Mirka Meres-Wuori, överinspektör, tfn 0295 34 2595