Åtgärder för att avhjälpa bristerna i regleringen av taxitrafiken inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 10.07 | Publicerad på svenska 15.6.2020 kl. 15.24
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om förslag som gäller korrigeringen av brister som upptäckts i regleringen av taxitrafiken. Syftet med de föreslagna ändringarna är att förbättra säkerheten i taxiverksamheten, bekämpa grå ekonomi och öka transparensen i prissättningen. Målet är att förbättra myndigheternas möjligheter att skapa en lägesbild av tillgången till taxitjänster.

Remisstiden för utkastet till regeringsproposition går ut torsdagen den 9 juli 2020.

Företagarutbildning villkor för taxitrafiktillstånd

Avläggande av företagarutbildning och företagarprov blir en förutsättning för taxitrafiktillstånd. Taxiföretagare som fått taxitillstånd efter den 1 juli 2018 och som inte har slutfört företagarutbildningen enligt den tidigare lagen ska för att behålla tillståndet antingen delta i en ny företagarutbildning eller alternativt avlägga ett företagarprov som visar att uppgifterna i utbildningen behärskas med godkänt resultat.

Den som ansöker om taxitrafiktillstånd ska också ha FO-nummer redan innan tillståndet beviljas och inte först i det skede då verksamheten inleds. De innehavare av taxitrafiktillstånd som inte har FO-nummer ska skaffa ett sådant inom sex månader från lagens ikraftträdande. Syftet med ändringarna är att bekämpa grå ekonomi.

För att tillsynen ska bli smidigare ska både taxiföretagaren och föraren enligt propositionsutkastet se till att ett taxitrafiktillstånd eller en kopia av det alltid medföljer i taxitrafiken. Föraren ska också se till att tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter samt förarens namn är synligt framlagda för passageraren. Föraren kan påföras en avgift för trafikförseelse för brott mot dessa skyldigheter.

Taxiföretag och tillhandahållare av förmedlingstjänster ska lämna myndigheterna tydligare uppgifter om utbudet av och den faktiska efterfrågan på sina tjänster. På detta sätt kommer myndigheternas möjligheter att skapa en lägesbild av tillgången till taxitjänster att förbättras.

En tjänst som är lätt att identifiera och transparent för kunden

Enligt utkastet till proposition ska alla taxibilar använda antingen taxameter eller något annat instrument eller system. Taxameter ska användas när priset på en skjuts baserar sig på mätning av resans längd i avstånd och tid under körningen. I annat fall ska det i taxibilar användas något annat instrument eller system som samlar in och förvarar de uppgifter som särskilt anges i lag och som åtminstone ska samlas in för skattekontroll. Skyldigheten att samla i samma minimiuppgifter i elektronisk form oberoende av vilket instrument som används för att samla in uppgifterna, resans art eller betalningssättet ska gälla samtliga taxiskjutsar. Syftet med ändringarna är att främja kundens möjligheter att få information om resan och bekämpa grå ekonomi.

För att förbättra identifieringen av taxibilar är en taxilykta (ljusskylt för taxi) i fortsättningen obligatorisk när ett fordon används som taxi.

Genom förslagen vill man också förbättra transparensen i prissättningen.Då en taxi tas på gatan eller vid en taxistolpe ska en viss prissättningsstruktur användas och priset på en 10 km/15 min exempelresa anges utanför taxin. Alternativt ska resan erbjudas till fast pris. Genom regleringen av prissättningsstrukturen stöds jämförbarheten mellan priserna för taxiresor.

De krav på taxiföretagare som föreslås i utkastet till proposition stöder bekämpningen av grå ekonomi och förbättrar medborgarnas möjligheter till säker och transparent service.

Förarprovet utvecklas, ny förarutbildning om grupper med särskilda behov tas in i lagen

Man vill utveckla det obligatoriska provet för taxiförare så att det bättre än tidigare ska beakta servicen för grupper med särskilda behov. I förarprovet ska det läggas vikt vid frågor som bedömer yrkesskickligheten när det gäller att assistera passagerare och sörja för deras säkerhet, beakta olika passagerargruppers särskilda behov, kundbetjäningssituationer samt vid bedömningen av faktorer som påverkar säkerheten för transporter och trafik. Dessutom föreslås administrativa påföljder för fusk som konstaterats i provet.

Utöver det obligatoriska förarprovet kunde förarna delta i en ny frivillig taxiförarutbildning som stöder verksamheten med grupper med särskilda behov. Genom att genomföra den frivilliga utbildningen kan föraren visa att han eller hon har skaffat sig mer omfattande färdigheter att arbeta i servicesituationer med grupper med särskilda behov än de grundläggande färdigheter en taxiförare ska ha. Syftet med standarden för förarutbildningen för grupper med särskilda behov är att skapa en enhetlig utbildningsnivå som fastställs i lagen och som också kan utnyttjas i kvalitetskraven vid konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar.

Varför ändras regleringen?

Beredningen av en lagöversyn har skrivits in i regeringsprogrammet. Den nya lagen om transportservice trädde i kraft den 1 juli 2018. I taxitrafiken innebar detta att det blev lättare att komma in i branschen. Kvoterna för taxitillstånd slopades, och det krävdes inte längre företagarutbildning för taxiföretagare. Maximipriserna slopades och prissättningen blev fri. Också de krav som ställs på förare lindrades.

Lagen gav taxiföretagen bl.a. möjlighet att själva besluta om verksamhetens omfattning, verksamhetsområde, tider och priser.

Avregleringen av taxibranschen har ökat utbudet av nya typer av tjänster, vilket var ett av målen med lagen om transportservice. Men samtidigt ökade också osäkerheten. Konsumenternas förtroende för servicens kvalitet försvagades och det ansågs svårt att bilda sig en uppfattning om och jämföra taxitjänsternas priser. Genom de ändrade bestämmelserna strävar man efter att återställa förtroendet för taxitjänsterna och effektivisera bekämpningen av grå ekonomi.

Ett författningsprojekt för att avhjälpa missförhållandena inleddes den 28 januari 2020.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut torsdagen den 9 juli 2020. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ärendet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information om projektet finns på statsrådets webbplats valtioneuvosto.fi/sv/projekt (lagberedning).

Ytterligare information

Hanna Laurila, regeringsråd, tfn 0295 342 025

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn. 0295 342 393