Arbetsgrupp ska utreda trafikförbindelserna till gruvprojekten i Kolari och Sokli

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2008 12.11 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet grundar en arbetsgrupp för att utreda trafikförbindelserna till gruvprojekten i Kolari och Sokli. Utredningen bör beakta de andra näringspolitiska behoven i norra Finland. Trafikminister Anu Vehviläinen tillsatte arbetsgruppen den 30 september.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott konstaterade vid sitt möte den 16 september att varje trafikinvestering som anknyter till gruvprojekten ska övervägas skilt för sig.

Arbetsgruppen ska utvärdera den samhällsekonomiska nyttan och riskerna med gruvprojekten, samt hur det lönar sig för staten att investera i projekten. Då man uppskattar trafikinvesteringarna för gruvprojektet i Kolari bör man också utreda vilka planer myndigheterna i Sverige har.

De uppskattade transportmängderna från gruvan i Kolari, alltså kring 13 miljoner ton per år, förutsätter betydande investeringar i Kolaribanan.

I anslutning till Sokli-projektet ska arbetsgruppen utreda hur de olika banalternativen kunde vara till nytta för regionens skogsindustri och turism samt för andra potentiella gruvprojekt i Lappland och banförbindelser till Ishavet.

Ordförande i arbetsgruppen är överdirektör Juhani Tervala från kommunikationsministeriet. De andra medlemmarna är specialmedarbetare Kari Jääskeläinen från kommunikationsministeriet, statssekreterare Mikko Alkio och understatssekreterare Kalle J. Korhonen från arbets- och näringsministeriet samt budgetrådet Esko Tainio och konsultativ tjänsteman Juha Majanen från finansministeriet. Sekreterare för arbetsgruppen är överingenjör Risto Murto från kommunikationsministeriet och överinspektör Ilkka Korhonen från arbets- och näringsministeriet.

Under sitt arbete hör arbetsgruppen sakkunniga från de regionala TE-centralerna, miljöcentralerna, gruvbolagen samt turismbranschen och skogsindustrin.


Ytterligare information: specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, arbetsgruppens ordförande Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482