Arbetsgrupp ska utreda metoder för att förbättra datasäkerheten och dataskyddet inom kritiska funktioner i samhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2020 17.30 | Publicerad på svenska 9.11.2020 kl. 17.44
Pressmeddelande
Dataskydd och datasäkerhet (Bild: Shutterstock)
Dataskydd och datasäkerhet (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet tillsatte den 9 november 2020 en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga ändringsbehoven i lagstiftningen om datasäkerhet och dataskydd inom centrala funktioner för samhällets verksamhet och att lägga fram ett förslag till politiska riktlinjer i fråga om dessa för regeringen. Målet är att det finländska samhället ska vara mer datasäkert än tidigare och att medborgarnas uppgifter ska vara bättre skyddade än för närvarande.

Utredningen gäller centrala samhällssektorer, såsom hälso- och sjukvården, finansmarknaden, energiförsörjningen samt vattenförsörjningen och trafik- och transporten. Dessutom fokuserar utredningen på Finlands digitala infrastruktur och informationssystem som är centrala med tanke på den offentliga förvaltningens verksamhet.

Utvärderingen ska vara så konkret som möjligt och gälla i synnerhet myndigheternas befogenheter och övervakningen av verksamheten. Arbetsgruppen förväntas också göra en så noggrann bedömning som möjligt av de aktörs- eller informationssystemspecifika resurser och den personalkompetens som för närvarande anvisats för datasäkerhetsuppgifter. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda konsekvenserna av åtgärderna och göra kalkyler över kostnaderna för åtgärderna och de tilläggsresurser som behövs.

Bakgrunden till tillsättandet av arbetsgruppen är dataintrånget i en service som tillhandahåller psykoterapitjänster. Dataintrånget visade att det i Finland finns kritiska informationssystem vars datasäkerhet och dataskydd inte har säkerställts på en tillräcklig nivå.

Kommunikationsministeriets överdirektör Laura Vilkkonen är ordförande för arbetsgruppen.

Utöver representanter för kommunikationsministeriet har arbetsgruppen medlemmar från jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet. I arbetsgruppen ingår dessutom cybersäkerhetsdirektören och medlemmar från Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter, Försörjningsberedskapscentralen, Polisstyrelsen och Dataombudsmannens byrå. Arbetsgruppen ska också höra andra myndigheter.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppens mandatperiod löper ur den 31 januari 2021.

Arbetsgruppen har för avsikt att publicera en halvtidsrapport i december 2020.

Ett eventuellt genomförande av arbetsgruppens förslag till riktlinjer och åtgärder förutsätter att resurseffekterna beaktas vid ramförhandlingarna våren 2021.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, överdirektör, avdelningschef, tfn 040 500 0817