Arbetsgrupp ska utreda metoder för att effektivisera samarbetet mellan myndigheterna vid störningar i cybersäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2022 9.00 | Publicerad på svenska 8.2.2022 kl. 15.15
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet har den 28.1.2022 tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma lagstiftningsbehoven och stödja den lagberedning som gäller samarbetet mellan centrala myndigheter vid störningar i cybersäkerheten.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda och bedöma hurdan reglering det behövs för att samarbetet mellan centrala myndigheter ska bli så effektivt som möjligt vid omfattande cybersäkerhetsstörningar som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG) ska vara förebild för detta arbete. Arbetsgruppen kommer att undersöka de lagstiftningsbehov som hänför sig till störningar i cybersäkerheten bland annat med avseende på handräckning, bestämmelser om utlämnande av information, rätten att använda information och ledningsansvar. Målet är att fokusera på de lagstiftningsbehov som kan främjas ännu under denna valperiod.

- För att utveckla samarbetet mellan myndigheterna och den gemensamma lägesbilden krävs det både att lagstiftningen stärks och att det finns tillräckliga resurser. Det behövs tydliga spelregler för att vi ska kunna agera effektivt och dra nytta av alla våra starka sidor, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Till arbetsgruppen hör utöver representanter för kommunikationsministeriet även statens cybersäkerhetsdirektör och medlemmar från försvarsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet. Arbetsgruppen ska höra centrala säkerhetsaktörer, såsom Cybersäkerhetscentret, polisen och försvarsmakten samt de myndigheter som omfattas av direktivet om nät- och informationssäkerhet. Arbetsgruppens mandattid sträcker sig till den 31 mars 2023.

Arbetet baserar sig på riktlinjerna om en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer

Lagstiftningsprojektet är en av de viktigaste åtgärderna i statsrådets principbeslut om en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer, som godkändes sommaren 2021. Samtidigt godkändes också ett utvecklingsprogram för cybersäkerheten.

Centrala projekt ska beredas och samordnas i nära samarbete.

Ytterligare information:

Niina Hyvärinen, ledande sakkunnig, tfn 050 430 9357, [email protected]

Mari Starck, enhetsdirektör, tfn 050 478 1164, [email protected]