Arbetsgrupp: Nytt fartyg tryggar trafiken i Kvarken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2012 10.40 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Arbetsgruppen presenterar en ny verksamhetsmodell för tryggandet av fartygstrafiken i Kvarken. Det långsiktiga målet inom modellen är anskaffning av ett nytt fartyg planerat för trafikering i Kvarken, som är miljövänligt och lätt tar sig fram i is. Det nya fartyget skulle trygga trafiken mellan Vasa och Umeå och möjliggöra en utveckling av fartygens näringslivsaspekt, och i synnerhet öka godstrafiken.

Trafiken är i behov av ett nyare fartyg, då fartyget som i nuläget trafikerar sträckan är långsamt och har dålig isrörlighet, vilket gör trafiken osäker.

I modellen som föreslås av arbetsgruppen skulle aktörerna på området ansvara för trafiken och det nuvarande kollektivtrafikstödet slopas.

Införskaffandet av ett nytt fartyg kan eventuellt understödas av EU. Arbetsgruppen föreslår att Vasa stad och Umeå stad samt aktörerna i Kvarkenområdet samarbetar med att söka EU-stöd och säkerställa den nationella finansiering som erfordras.

Enligt arbetsgruppen skulle ett nytt fartyg stärka Kvarkens ställning som en del av Europaväg 12. Färjförbindelsen erbjuder bilar en 800 kilometer kortare rutt än landsvägen som rundar Bottenvikens yttersta del. Utöver närområdet innebär förbindelsen utvecklingsmöjligheter för Norge, Ryssland och de baltiska länderna.

- Jag anser att den nya verksamhetsmodellen som presenterats är en bra lösning på lång sikt. Den är även förenlig med den nya trafikpolitiken, då den utgår från kunden och beaktar de miljökrav som ställs på sjöfarten, sade minister Kyllönen vid tillfället då rapporten överlämnades.

Arbetsgruppen med uppgift att utarbeta ett förslag om åtgärder för att trygga fartygstrafiken i Kvarken överlämnade sin slutrapport till trafikminister Merja Kyllönen den 11 oktober 2012. I slutrapporten ingår förslag på långsiktiga åtgärder för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken.

För tillfället stöds färjtrafiken mellan Vasa och Umeå som kollektivtrafik. Den finska statens andel av stödet, som utbetalas årligen, är 250 000 euro och stödet ingår i statens förslag till budget för år 2013.

Kommunikationsministeriet tillsatte den 4 januari 2012 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag om åtgärder för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken året runt. Arbetsgruppen hade som uppgift att utarbeta ett förslag om nödvändiga åtgärder att genomföra på kort och lång sikt. De åtgärder som ska genomföras på kort sikt presenterade arbetsgruppen i en mellanrapport den 10 maj 2012.Ytterligare information: Sirkka-Heleena Nyman, sjöfartsråd, tfn 0295 34 2369