Arbetsgrupp föreslår stöd åt kommersiella tv-nyheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2017 9.18 | Publicerad på svenska 1.3.2017 kl. 9.24
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet föreslår att den kommersiella televisionens nyhetsverksamhet ska få stöd. Gruppen föreslår ett tillfälligt, treårigt stödprogram som ska antingen riktas till enskilda projekt eller fastställas som en viss procentandel av kostnaderna för produktionen av nyhets- och aktualitetsinnehåll. Stödet är avsett för aktörer som har programkoncession för verksamhet som tjänar allmänintresset, alltså kanaler med public service.

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Anne Berner den 1 mars 2017. Ordförande för arbetsgruppen var riksdagsledamot Harry Harkimo. Medlemmar var Anu Nissinen, styrelseproffs och konsult i företagsledning; Eero Heinäluoma, riksdagsledamot, och Arne Wessberg, Rundradions f.d. generaldirektör.

Arbetsgruppen och dess uppdrag grundar sig på ett förslag som lades fram i juni 2016 av den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderade Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och finansieringen av bolaget.

Enligt arbetsgruppen är ett tillfälligt stöd motiverat för att bevara pluralistiska medier. Stödet skulle säkerställa att det även i fortsättningen finns tv-nyhetsverksamhet som i minst samma uträckning som i dag når en bred publik och erbjuder ett alternativ till Rundradion. Gruppen påpekar också att publiken för den kommersiella televisionens nyhets- och aktualitetsinnehåll delvis skiljer sig från Rundradions publik.

Arbetsgruppen har uppskattat att det behöver reserveras ca 8 miljoner euro per år för att stödja nyhetsverksamheten. Detta skulle garantera framtiden för den kommersiella tv-nyhetsverksamheten i dess nuvarande omfattning. Dessutom skulle stödet skapa ett klart incitament för att utvidga nyhetsverksamheten även till andra aktörer.

I slutrapporten konstateras det att det för närvarande inte har reserverats budgetmedel för stöd av medier. Ett eventuellt stödprogram skulle först kräva ett politiskt beslut om stödet till exempel i regeringens ramförhandlingar.

Arbetsgruppen anser att det i Finland finns ett behov av att etablera en digital plattform som på bred front tillhandahåller olika operatörer nyhetsinnehåll med rörlig bild. I fråga om webbtjänster finns ett ständigt växande behov av innehåll med rörliga bilder. Plattformen skulle komma mediebranschen till nytta även i ett bredare perspektiv. Den skulle till exempel kunna komplettera lokal- och landskapsmediernas nyhetsverksamhet och hjälpa tryckta medier i den digitala övergången, sägs det i rapporten. Samtidigt skulle plattformen trygga de nuvarande nyhetstjänsterna i den linjära tv:n.

Arbetsgruppens slutrapport Pluralistisk nyhetsverksamhet kräver åtgärder. Rapport av arbetsgruppen för den kommersiella televisionens nyhetsverksamhet (Rapporter och utredningar 3/2017) finns att läsa (på finska) på ministeriets webbtjänst på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information

Harry Harkimo, riksdagsledamot, tfn 0400 22 6666