Användningen av virtuell vajer blir vanligare på vajerfärjor – utlåtanden begärs om ett nytt normgivningsbemyndigande för Transport- och kommunikationsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 10.11 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 15.56
Pressmeddelande
Foto: Makasana Photo / Shutterstock
Foto: Makasana Photo / Shutterstock

Genom lagändringen ska det bli möjligt att i framtiden i allt högre grad styra vajerfärjorna i landsvägsfärjetrafiken med hjälp av en virtuell vajer i stället för den fysiska styrlinan. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden till och med den 24 november 2021.

Vajerfärjornas storlek har ökat under årtiondenas lopp, till följd av vilket den fysiska styrvajern efter hand har förlorat sin betydelse som styrsystem för vajerfärjorna. Vajern fungerar numera som ett visuellt hjälpmedel för föraren. För närvarande skulle det på vajerfärjorna inom landsvägsfärjetrafiken vara tekniskt möjligt att använda en så kallad virtuell vajer i stället för de traditionella styrlinorna. Den visar vajerfärjans position i förhållande till färjledens mittlinje och hjälper visuellt och med ljudsignaler föraren att hålla vajerfärjan på färjleden.

I denna regeringsproposition föreslås en ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar, som också innehåller bestämmelser om landsvägsfärjor. Det föreslås att det till lagen ska fogas ett nytt normgivningsbemyndigande för Transport- och kommunikationsverket. Syftet är att Transport- och kommunikationsverket ska fastställa de tekniska förutsättningar som är centrala med tanke på trafiksäkerheten för traditionella styrlinor och för den virtuella vajer som ska ersätta dessa.

Virtuell vajer förbättrar säkerheten

Den virtuella vajern ökar säkerheten i färjetrafiken. Till skillnad från den fysiska vajern kan den virtuella vajern användas året om även i isförhållanden samt under reparationsarbeten på vajerfärjor, färjleder och strandområden. Körningen är också mer ekonomisk utan en fysisk vajer. Den virtuella vajern skulle minska inverkningarna på färjledens botten, eftersom vajern av metall rör upp bottensedimentet och lösgör näringsämnen från bottnen.

Den virtuella vajern är redan i bruk på Bergö färjeläge i Kvarken och på Arvinsalmi färjeläge i Libelits. Systemet utvecklades på färjeläget i Bergö där vajern upprepade gånger fastnade i stenblock på havsbottnen och bröts. Inom landsvägsnätet i Finland finns det sammanlagt 33 färjelägen för vajerfärjor. Största delen finns i skärgården i Egentliga Finland och i insjöområdena i östra Finland. Inom färjetrafiken korsar man årligen 1,4-1,5 miljoner gånger färjsträckor. Med vajerfärjor trafikeras årligen 750 000-800 000 kilometer.

Enligt den riksomfattande trafiksystemplanen, det vill säga Trafik 12-planen, ska staten utveckla landsvägsfärjetrafikmaterielens ekonomiska effektivitet och minska utsläppen samt bedöma och genomföra ändringar av lagstiftningen till följd av den tekniska utvecklingen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 24 november 2021. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på nätet på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected].

Lagen om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar avses träda i kraft den 28 februari 2022.

Ytterligare information:

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, tfn 0295 342 113, eeva.ovaska(a)gov.fi