Ändringsförslagen i körkortslagen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2021 14.40 | Publicerad på svenska 6.10.2021 kl. 17.16
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet begär yttrande om utkastet till ändring av körkortslagen. Remisstiden löper ut den 17 november 2021.

Körkortslagen sågs över 2018. I samband med detta förutsatte riksdagen att det görs en uppföljningsundersökning om hur lagändringen har genomförts och vilka effekter den haft. De första undersökningsresultaten publicerades i mars 2021.

Enligt studien har trafikolyckor bland unga förare minskat åren 2019 och 2020. Däremot ökade antalet olyckor bland 17-åringar som kört personbil 2020, och 17-åringar begick nästan dubbelt fler körförbudsförseelser jämfört med 18-åringar.

Syftet med ändringarna i körkortslagen är att bemöta de farhågor som särskilt gäller unga förare. Avsikten är samtidigt att göra anskaffningen av körkort och myndigheternas verksamhet smidigare.

- Vi vill göra det möjligt för unga att röra på sig även i fortsättningen. Det förutsätter att trafiksäkerheten uppmärksammas mer än tidigare, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

De viktigaste förslagen

1. Förarutbildningen ska utvecklas genom att kraven på riskidentifieringsutbildningen höjs och genom att halkkörning i regel förutsätts undervisas på en övningsbana. Till följd av ändringarna kommer timantalet inom riskidentifieringsutbildningen att utökas med två timmar (en timme teoriundervisning och en timme körundervisning).

2. Körförbudsutbildningen ska utsträckas till att gälla körkortskategorierna AM/120, AM/121 och T samt förare som polisen meddelat temporärt körförbud.

3. Dispensförfarandet ska slopas. I fortsättningen ska det vara möjligt att med vårdnadshavarens samtycke avlägga körkort för kategori B (begränsad körrätt för kategori B) som 17-åring.

4. Bilkörning för 17-åriga förare som har körrätt för kategori B ska begränsas genom förbud mot körning på lördagar kl. 00-05 och på söndagar kl. 00-05. Begränsningen ska upphöra när föraren fyller 18 år.

5. För 17-åriga förare föreslås en skyldighet att använda en symbol för minderårig förare som fästs på bilen tills föraren fyller 18 år.

6. Som en allmän åtgärd som främjar trafiksäkerheten föreslås att det i teoriprovet för förarexamen föreskrivs om en påföljd för fusk: ett förbud på sex månader mot att delta i provet och ett förbud på sex månader mot att tolka i teoriprovet för en tolk som eventuellt använts i provet.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden om lagutkastet kan lämnas på webben på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och privatpersoner kan lämna utlåtanden.

Lagberedningen fortsätter som tjänsteuppdrag efter remissbehandlingen.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820

Pyry Takala, trafikråd, tfn 050 911 7627