Ändringen av lotsningslagen på remissbehandling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2009 15.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriets utkast till regeringens proposition om ändring av lotsningslagen har skickats på remissbehandling. Utlåtandena bör ges till ministeriet före den 4 augusti 2009.

Avsikten med det förslag som skickats på remissbehandling är att lotsningslagen specificeras, så att man avlägsnar oklarheterna i tolkningen av hur lotsningsverksamhet ska bedrivas. I lagen föreslås bland annat ett tillägg om att det är straffbart för andra än den som avses i lagens 4 § att erbjuda lotsningstjänster eller bedriva lotsningsverksamhet.

Enligt lagförslaget blir engelska officiellt språk i linjelotsning, vid sidan av finska och svenska. Så gör man det lättare att få befrielse från kravet att anlita lots.

Plikten att anlita lots föreslås bli utvidgat till att omfatta lotsens upptagnings- och avlämningsplatser. I förslaget föreskrivs att det lotsningsprov som hör till examen för lots och linjelots ska utföras i en fartygssimulator.

Dessutom ska i lagen göras de ändringar som ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets trafikförvaltning och bolagiseringen av Lotsverket förutsätter. De befogenheter och uppgifter som tidigare hört till Sjöfartsverket flyttas över till trafiksäkerhetsverket medan Lotsverkets ålägganden och rättigheter flyttas över till det bolag som ska grundas.

Målsättningen är att lagen träder i kraft från början av januari 2010. Bestämmelsen om att engelska godkänns som språk i linjelotsning vid sidan av finska och svenska skulle emellertid träda i kraft först den 1 juli 2011.

Behovet att specificera lotsningslagen uppstod på hösten 2007 då det framkom oenighet om huruvida endast Lotsverket kan erbjuda lotsningstjänster. Också justitiekansler tog ställning i frågan och förutsatte att lagstiftningen bör göras klarare.


Ytterligare information:
regeringsrådet Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28 013, 040 754 9871