Ändringarna i taxilagstiftningen träder i huvudsak i kraft den 1 maj

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 13.30 | Publicerad på svenska 8.4.2021 kl. 13.55
Pressmeddelande
En man sitter i en taxi och betalar en resa med en telefon. (Fto: Keksi, Mika Pakarinen)
En man sitter i en taxi och betalar en resa med en telefon. (Fto: Keksi, Mika Pakarinen)

De lagändringar som gjorts i lagöversynen av taxiregleringen träder i huvudsak i kraft den 1 maj 2021. Ändringarna som gäller prissättning samt taxametrar och andra instrument träder i kraft den 1 september 2021. Genom det stegvisa ikraftträdandet ges taxiaktörerna tid att göra de ändringar som lagändringarna förutsätter.

- Syftet med lagöversynen av taxiregleringen är att återställa kundernas förtroende för trygga skjutsar och företagarnas förtroende för branschens framtid, berättar kommunikationsminister Timo Harakka om målen med lagändringarna.

Regeringen föreslog den 8 april 2021 att lagändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 9 april 2021.

Centrala ändringar

Taxiprovets ämnesområden och minimiinnehållet i frågorna anges närmare än för närvarande för att provet bättre ska beakta till exempel hur passagerarnas säkerhet tillgodoses och hur man arbetar med grupper med särskilda behov.

För att komplettera sin kompetens kan taxiförare i fortsättningen också avlägga en i lag angiven frivillig förarutbildning som gäller grupper med särskilda behov. Förarutbildningen för grupper med särskilda behov kan också beaktas vid offentlig upphandling av taxitjänster.

Taxiskjutsens pris eller grunderna för hur priset bestäms ska fortfarande meddelas innan resan startar. Om priset på en skjuts inte är fast, ska det vid prissättningen användas en viss prissättningsstruktur och priset på en exempelresa presenteras. Vid fastställandet av priset ska det också användas en taxameter enligt lagen om mätinstrument.

Om Transport- och kommunikationsverket utifrån prisuppföljningen konstaterar att priserna på tilläggstjänster för grupper med särskilda behov inte är skäliga, kan verket fastställa ett maximipris för dem.

Av företagarna krävs FO-nummer redan i det skede då taxitrafiktillståndet beviljas. I förutsättningarna för taxitrafiktillstånd ingår i fortsättningen en skyldighet att avlägga företagarutbildning och företagarprov. De som redan fått taxitrafiktillstånd ska uppfylla lagens krav under en övergångsperiod.

För att effektivisera övervakningen ska taxitrafiktillståndet eller en kopia av det alltid medföras i fordonet. Även förarens ansvar för de handlingar och uppgifter som ska medföras i fordonet har utökats och för brott mot skyldigheterna kan föraren påföras en avgift för trafikförseelse.

En taxilykta blir obligatorisk med vissa undantag som gäller företags- och representationskörningar. För att stödja skattekontrollen ska de uppgifter om taxiskjutsarna som anges i lagen samlas in i elektronisk form.

Taxiföretag och förmedlingscentraler ska lämna prisuppgifter till myndigheterna. Dessutom preciseras det vilka uppgifter som ska lämnas om utbud och efterfrågan på tjänsterna.

I fortsättningen krävs det inte taxitrafiktillstånd för transportverksamhet som är en del av det servicepaket som hemserviceföretag och företag som tillhandahåller turisttjänster erbjuder. Samtidigt preciseras det att taxitrafiktillstånd krävs förutom för yrkesmässig transport av personer med fordon som definieras i lagen också för tillhandahållande av dessa tjänster till allmänheten.

Två uttalanden

Riksdagens svar på regeringens proposition innehåller två uttalanden.

1. Riksdagen förutsätter att statsrådet utan dröjsmål ser över och vidtar alla lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som behövs för att förbättra tillgången till taxitjänster inom olika områden. 

2. Riksdagen förutsätter att statsrådet utan dröjsmål inleder och genomför lagstiftningsprojektet och andra behövliga åtgärder för att utveckla offentligt understödda transporter och att det löser de nuvarande utmaningarna i samarbete med branschaktörerna. 

Ytterligare information av Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket informerar mer detaljerat om författningarna och preciserande föreskrifter på sin webbplats samt i nyhetsbrev.

Ytterligare information

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502

Hanna Laurila, regeringsråd, tfn 050 401 4361