Ändringarna i postlagen och understödet för tidningsutdelning på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2021 16.30 | Publicerad på svenska 18.10.2021 kl. 16.43
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av postlagen och till förordningen som gäller ett tidsbundet understöd för tidningsutdelning. Remisstiden för båda går ut 28.11.2021.

I utkastet till regeringsproposition föreslås det att man övergår från den nuvarande insamling och utdelning fem dagar i veckan som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna till insamling och utdelning tre dagar i veckan.

Det föreslås att man vid övergången till utdelning tre dagar i veckan samtidigt inför ett tidsbundet statsunderstöd som ska beviljas för tidningsutdelning i de områden där det inte finns någon morgondistribution av tidningar på kommersiella villkor och där det inte finns tillgång till en heltäckande morgondistribution fem dagar i veckan. Till postlagen ska fogas specialvillkor som gäller bestämmelserna om understöd.

Enligt propositionen ska den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster underrätta Transport- och kommunikationsverket om sina insamlings- och utdelningsdagar minst sex månader innan insamlingen och utdelningen inleds dagarna i fråga. Det föreslås att det upphandlingsförfarande som föreskrivits för den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster stryks ur lagen. 

I propositionen ska man dessutom definiera vilka i grundlagen angivna offentliga förvaltningsuppgifter Posti Ab sköter för närvarande och precisera den reglering som gäller dessa med stöd av ett beslut av riksdagens biträdande justitieombudsman.

Förslagen baserar sig på statssekreterararbetsgruppens slutrapport.

Enligt postlagen ska det i hela landet finnas ett permanent utbud av samhällsomfattande posttjänster som ska vara tillgängliga på jämlika villkor. För närvarande ska de försändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna insamlas och utdelas fem dagar i veckan. 

Avsikten är att trygga tidningsutdelning fem dagar i veckan

Det föreslås att understödet för tidningsutdelning bestäms genom förordning av statsrådet. Förordningen föreslås vara i kraft fram till den 31 december 2027. Stödet ska i huvudsak omfatta morgondistribution av tidningar de dagar då Posten inte är skyldig att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt postlagen.

Målet med förordningsförslaget är att skapa förutsättningar för tidningsutdelning fem dagar i veckan i områden där det inte finns tillgång till sådan och att på så sätt trygga tillgången till samhälleligt viktig informationsförmedling, stödja mångfald inom nyhetsverksamheten samt en högklassig och mångsidig informationsförmedling.

Understödsmottagarna ska väljas genom konkurrensutsättning och de ska förbinda sig att mot stöd sköta utdelningen under stödperioden på basis av ett pris som fastställs närmare vid konkurrensutsättningen.

Statsrådets förordning om understöd för tidningsutdelning avses träda i kraft så snart som möjligt efter att förslaget till ändring av postlagen har trätt i kraft.

Vad händer härnäst?

Begärandena om utlåtande finns på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkasten på webben eller via e-post på adressen [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen och förordningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om ändring av postlagen ska överlämnas till riksdagen i slutet av 2021 eller senast i början av 2022.

Bestämmelserna om understöd för tidningsutdelning ska vara i kraft i början av 2022, om man vill införa den understödda tidningsutdelningen i enlighet med målen senast vid ingången av 2023.

Ytterligare information:

Postlagen:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040507 0916

Fanni Thessler, överinspektör, tfn 050 353 5515

Kaarle Vuorinen, planerare, tfn 050 513 7783

Distributionsstöd:

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 311 2394

Sara Vänttinen, specialsakkunnig, tfn 050 473 0277

Konsta Luukka, specialsakkunnig, tfn 050 476 1595