Ändringar vid årsskiftet 2013-2014 inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2013 12.02 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Körkortsundervisningen med undervisningstillstånd ändras den 1 januari 2014. Vid årsskiftet överförs utfärdandet av tekniska föreskrifter och normer gällande transport av farliga ämnen till Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Efter årsskiftet kan den som har undervisningstillstånd ge heltäckande grundläggande undervisning som leder till förarutbildning. I och med ändringen slopas kravet på gemensam undervisning med lärare med undervisningstillstånd och elever i bilskolan. Kraven gällande den gemensamma undervisningen i bilskolan slopas även för undervisningstillstånd som beviljats innan lagen träder i kraft.

I fortsättningen kan sökanden beviljas högst tre undervisningstillstånd under tre år för att undervisa andra än nära släktingar och personer som han eller hon är vårdnadshavare för. Även kraven för godkännande av det fordon som används i körundervisningen ändrades.

Den nuvarande körkortslagen trädde i kraft i januari 2013. Efter att lagen trätt i kraft visade det sig att den nya lagens krav på gemensam undervisning med lärare med undervisningstillstånd och elever i bilskolan ledde till att priserna på undervisning med undervisningstillstånd höjdes avsevärt.

Vid årsskiftet överförs utfärdandet av tekniska föreskrifter och normer gällande transport av farliga ämnen (TFÄ) i fråga om väg- och järnvägstransporter från kommunikationsministeriet till Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Även tekniska uppgifter som rör utfärdandet av normer, såsom beviljande av undantagstillstånd, överförs till Trafi. Trafi får också befogenheter att utfärda föreskrifter för att trygga och utveckla transporterna av farliga ämnen.