Ändringar vid årsskiftet 2010 - 2011 inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2010 13.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Större ersättningar för användare av kommunikationsservice Ersättningssummorna som betalas till användarna av kommunikationstjänster stiger och innehållet i avtalen blir exaktare. De ändringar i kommunikationsmarknadslagen som gäller konsumentskyddet träder i kraft i början av 2011. De standardersättningar och -kompensationer som betalas till konsumenten i situationer då tjänsterna fördröjs eller avbryts stiger till 20 euro för varje påbörjad vecka och den högsta summan stiger till 160 euro. I avtal som gäller bredbandsförbindelser bör man i fortsättningen alltid nämna också variationsintervallet för förbindelsens dataöverföringshastighet. Televisionsavgiften höjs Televisionsavgiften höjs med sex procent vid årsskiftet. Höjningen baserar sig på ett förslag från Rundradions förvaltningsråd. Den nya avgiften för hela året är 244,90 euro. Höjningen från den nuvarande årsavgiften är 13,85 euro. Statsägt bolag till lotsning

Lotsverkets affärsverksamhet övergår till det helt statsägda bolaget Finnpilot Pilotage Oy, som påbörjar sin verksamhet 1.1.2011. Bolagets verksamhetsområde är produktion av lotsningstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finlands vattenområden. Dessutom erbjuder aktiebolaget isrådgivningstjänster för sjötrafiken genom ett dotterbolag.

Höjningar i avgifter som uppbärs av Trafiksäkerhetsverket

De avgifter som uppbärs av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) kommer att höjas med i genomsnitt nio procent. Avgifterna för sjöfarten och för förarexamen för vägtrafik höjs mest, med 12-13 % respektive i medeltal 40 %. Den största delen av övriga avgifter inom vägtrafiken blir kvar på samma nivå som tidigare. Förordningen om avgifter är i kraft fram till slutet av år 2012.

Avgiften för övervakning av flygtrafiken höjs till en euro

Avgiften för övervakning av flygtrafiken höjs från 0,80 till en euro. Avgiften för övervakning uppbärs för varje flygpassagerare över två år. Avgiften uppbärs endast då summan från antalet passagerare på en flygplats överskrider 20 000 euro. Luftfartsmyndigheten Trafiksäkerhetsverket svarar för att övervakningsavgiften uppbärs och det är flygplatsens innehavare som är skyldig att betala.

Striktare bestämmelser för tillsyn över utländska fartyg

Systemet för inspektion av utländska fartyg ändras. I fortsättningen ska inspektionerna i första hand rikta sig på fartyg som är förbundna med en stor säkerhetsrisk.

Även fartygsinspektionssystemet och påföljderna vid förseelser ska göras effektivare. Exempelvis fartyg som upprepade gånger bryter mot reglerna kan bestående hindras att gå i hamn i EU och i länder som undertecknat samförståndsavtalet från Paris.

Kollektivtrafik i Tammerforsregionen till Tammerfors stad

Kollektivtrafiklagen ändras så att Tammerfors stad blir behörig myndighet för busstrafiken och den lätta spårvägstrafiken i Tammerforsregionen.

Till Tammerfors stads behörighetsområde ska utöver stadens eget område även höra Birkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Vesilahti och Ylöjärvi kommuner. Syftet med ändringen är att stödja den regionala utvecklingen och skapa förutsättningar för bättre service inom kollektivtrafiken.