Ändringar som EU kräver införs i lagen om bredbandsstöd – utlåtanden begärs om lag- och förordningsutkast

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2021 17.55 | Publicerad på svenska 20.9.2021 kl. 17.28
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Det görs ändringar i lagen om stöd för byggande av bredband för att den även i fortsättningen ska överensstämma med Europeiska unionens regler om statligt stöd. Kommunikationsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringsproposition före den 27 september 2021.

På den gällande lagen tillämpas EU:s allmänna gruppundantagsförordning, där det bland annat föreskrivs om förutsättningarna för stöd till bredbandsinfrastruktur. Förordningsändringar trädde i kraft den 3 augusti 2021.

Till skillnad från tidigare innehåller förordningen separata krav på stödjande av fasta och trådlösa nät. Även minimihastighetskraven för stödberättigade snabba kommunikationsförbindelser har höjts. I förordningen finns dessutom mer detaljerade bestämmelser än tidigare om bland annat kartläggning av planerade projektområden, offentligt hörande och bedömning av konkurrenseffekterna.

Med avvikelse från det nationella stödprogram för bredband som trädde i kraft vid ingången av året ska byggandet av trådlösa anslutningar till 5G-nät inte längre kunna stödjas enligt det uppdaterade programmet. Enligt gruppundantagsförordningen kan 5G-nät inte stödjas på områden där det redan finns 4G- eller 5G-nät. I Finland omfattar 4G-nätstäckningen 99,9 procent av befolkningen.

Lagen om stöd för byggande av bredband trädde i kraft den 1 januari 2021 och den förordning som utfärdats med stöd av den 15.3.2021. Stödprogrammet ska gälla områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025. Målet är att 10 000 nya hushåll ska få tillgång till snabba bredbandsförbindelser. För stödet för bredband har det i statsbudgeten reserverats fem miljoner euro år 2021. Finland har dessutom ansökt om 50 miljoner euro av EU:s återhämtningsinstrument för att stödja bredband. Anslaget ska användas för att från 2022 komplettera det nationella programmet för stöd för bredband.

Landskapsförbunden ordnar konkurrensutsättningen av projektområdena på basis av vilken nätbyggarna väljs ut. Den nätbyggaraktör som valts vid konkurrensutsättningen kan ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket bereder för närvarande marknadsanalyser av de planerade projektområdena. När dessa är klara kan konkurrensutsättningar inledas.

Vad händer härnäst?

Lag- och förordningsutkasten är på remiss till och med den 27 september 2021. Begärandena om utlåtande finns på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben eller via e-post på adressen [email protected]

På grund av återhämtningsinstrumentfinansieringen som sökts för bredbandsprogrammet behandlas lagen som en budgetlag, och därför måste regeringens proposition överlämnas till riksdagen för behandling senast i slutet av oktober 2021. I budgetförslaget för 2022 föreslås för stödprogrammet för bredband ett anslag på 15 miljoner euro.

De ändringar som EU:s regler om statligt stöd kräver ska sättas i kraft senast den 3 februari 2022.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 390, maija.ahokas(a)gov.fi, Twitter @mmaija

Aino Koskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 224, aino.koskinen(at)gov.fi