Ändringar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 11.24 | Publicerad på svenska 22.12.2022 kl. 14.06
Pressmeddelande
Bilar på vägen (Bild: Shutterstock/Roman Babakin)
Bilar på vägen (Bild: Shutterstock/Roman Babakin)

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2023 inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Nya koncessioner för radioprogramutbud träder i kraft

De koncessioner för radioprogramutbud som statsrådet och Transport- och kommunikationsverket beviljat i samband med den kompletterande ansökan träder i kraft den 1 januari 2023. Koncessioner beviljades i fråga om frigjorda eller nya frekvenser som inte varit i bruk under den nuvarande koncessionsperioden för radioverksamhet. Frekvenser beviljades i hela landet, bland annat till nya lokala radioaktörer. Koncessionerna gäller till utgången av 2029, då den nuvarande koncessionsperioden för radio löper ut.

Ytterligare information:

Sirpa Sillstén, specialsakkunnig, tfn 050 469 8344, [email protected]


Stödet för anskaffning av el- och gasdrivna paket- och lastbilar fortsätter - stödet för anskaffning av renodlade elbilar upphör

Ansökningstiden för stöd för anskaffning av el- och gasdrivna paket- och lastbilar har förlängts till utgången av 2024, eftersom regeringen har anvisat mer finansiering för dessa stöd.

Ansökningstiden för anskaffningsstöd för helt eldrivna personbilar, det vill säga renodlade elbilar, och för konverteringsstöd för personbilar förkortas däremot med tre månader, eftersom inget anslag har anvisats för stöden för 2023. Ansökningstiden går ut den 31 december 2022.

Lagen om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter har trätt i kraft i kraft den 12 december 2022. Information om ansökning av stöden finns på Transport- och kommunikationsverket webbplats.

Ytterligare information:

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 050 300 6148, [email protected] (21.-23.12)

Pinja Oksanen, specialsakkunnig, tfn 046 921 2693, [email protected] (21.-22.12. och 26.-29.12)


Höjningar av statsunderstöden för reparation av enskilda vägar

Den nya förordningen gäller under tiden 1.1.2023-31.12.2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande.

Maximibeloppen för statsunderstöd från och med den 1 januari 2023:

- sedvanliga vägförbättringsobjekt 50% → 70%

- de mest betydande broobjekten 75% → 85%

- överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållanden 75% → 85%

- färjeläge och bro som årligen monteras ner 80% → 85%, minst 80%

- vinterväg 65% → 70%

Ytterligare information:

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 0295 342 030, [email protected] (21-30.12)

Susan Hindström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 104, [email protected] (fr.o.m. 2.1.2023)


Lagändringarna i anslutning till ibruktagandet av en offentligt reglerad satellittjänst träder i kraft

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport- och kommunikationsverket ska ändras. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023.

I och med lagändringarna kan satellitnavigeringssystemet Galileos så kallade offentligt reglerade sattelittjänst (Public Regulated Service, PRS-tjänst) tas i nationellt bruk i Finland tidigast under slutet av 2025.

Ytterligare information:

Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105, [email protected]


Informationssamhällsavgiften höjs

Genom ändringen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation höjs informationssamhällsavgiften. Höjningen kommer att täcka Transport- och kommunikationsverkets årliga verksamhets- och driftskostnader för informationstjänsten.

Ytterligare information:

Pirjo Karttunen, överinspektör 0295 342 605, [email protected]