Ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 12.20 | Publicerad på svenska 6.11.2020 kl. 13.47
Pressmeddelande
En man laddar en elbil (Bild: Mika Pakarinen, Keksi Agency)
En man laddar en elbil (Bild: Mika Pakarinen, Keksi Agency)

Kommunikationsministeriet har sänt de lagförslag som gäller ändringarna av Wienöverenskommelsen på remiss den 21 oktober 2020. Ikraftträdandet av ändringarna kommer att underlätta den gränsöverskridande trafik och transportverksamhet som ska föras med el-, hybrid- och gasfordon.

I de periodiska besiktningarna av el-, hybrid- och gasfordon införs i och med ändringarna i överenskommelsen om besiktning nya kontrollobjekt som ökar fordonssäkerheten. Kontrollerna gäller till exempel fordonets eldrift eller gasaggregat.

De länder som har anslutit sig till Wienöverenskommelsen har förbundit sig att ömsesidigt erkänna besiktningar som utförts i de avtalsslutande länderna. Detta innebär att fordonens trafikduglighet inte behöver påvisas separat på något annat sätt.

Genomförandet av ändringarna kommer också att främja trafiksäkerheten och klimatmålen för trafiken samt stödja ett mer omfattande utnyttjande av alternativa drivkrafter i framtiden.

Ändringarna kommer inte att ha några konsekvenser för besiktningsintervallerna eller besiktningspriserna.

De ändringar som gjorts i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om periodisk besiktning har trätt i kraft under åren 2018-2020. I Finland avses ändringarna träda i kraft våren 2021.

Vad händer härnäst?

Remisstiden i fråga om de ändringar som gäller specialbestämmelserna i Wienöverenskommelsen om periodisk besiktning går ut den 18 november 2020.

Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi. Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att regeringen ska lämna en proposition till riksdagen under 2020.

Ytterligare information:

Eeva Asikainen, överinspektör, tfn 050 522 6204

* Remisstiden korrigerad (6.11.2020)