Ändringar i vissa lagar om transportsektorn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.05 | Publicerad på svenska 2.2.2023 kl. 15.25
Pressmeddelande
En lastbil och en bil på en snöig väg. (Bild: Shutterstock)
En lastbil och en bil på en snöig väg. (Bild: Shutterstock)

Den 2 februari 2023 fastställde regeringen en proposition med förslag till ändringar av vissa lagar om transportsektorn. Avsikten är att uppdatera lagarna så att de motsvarar EU-lagstiftningens krav och att göra vissa andra tekniska ändringar. Lagarna avses huvudsakligen träda i kraft den 1 mars 2023.

Genom propositionen ändras lagarna om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, om tillsyn över fartygssäkerheten, om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, om transportservice och om passagerarfartygs personlistor samt miljöskyddslagen för sjöfarten.

I lagen om transportservice görs ett tillägg genom vilket direktivändringen i fråga om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg genomförs. I fortsättningen kan fordon hyras mer flexibelt i ett annat EU-land inom den tillståndspliktiga godstrafiken på väg.

Lagen om transportservice uppdateras också för att motsvara nya krav i EU-lagstiftningen gällande riskvärderingen av innehavare av person- eller godstrafiktillstånd för landsväg. Det införas därtill straffbestämmelser som gäller försummelse att meddela behövliga uppgifter och att skaffa vissa handlingar och förvara dem i fordonet.

Lagen om fartygssäkerhet ändras så att vajerfärjor som inte hör till en landsväg inte längre ska omfattas av lagens tillämpningsområde. Genom ändringen kommer lagstiftningen bättre att motsvara praxis. Dessutom föreslås det ändringar som underlättar skeppsmätningen av finska fartyg och tryggar tillgången till krävande skeppsmätningar i framtiden.

Till miljöskyddslagen för sjöfarten fogas en utbildningsskyldighet i fråga om avfallshantering i hamnar vilken motsvarar direktivet om fartygsavfall.

I lagarna uppdateras numret på det nya direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

Vad händer härnäst?

Lagförslaget överförs till republikens president för stadfästelse den 3 februari 2023. Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2023.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(a)gov.fi (vägtrafik)

Katja Peltola, specialsakkunnig, tfn 050 530 2175, katja.peltola(a)gov.fi (sjöfart)

Pyry Takala, enhetsdirektör, pyry.takala(a)gov.fi, tfn 050 911 7627