Ändringar i spårtrafiklagen, banavgifter och koncessionspraxis preciseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 11.57 | Publicerad på svenska 23.5.2024 kl. 15.04
Pressmeddelande
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster ändringar i spårtrafiklagen och lagen om transportservice. Ändringarna i spårtrafiklagen gäller den investeringsbaserade förhöjningen av banavgiftens grundavgift. Lagen om transportservice ska ändras i fråga om koncessionsbestämmelserna.

I och med ändringarna gjordes nu en tredje översyn av spårtrafiklagen, som trädde i kraft den 1 januari 2019. Genom ändringarna ska det nationella genomförandet av EU-lagstiftningen förbättras.

Kraven på ibruktagande av en investeringsbaserad förhöjning av banavgiften ändras så att de bättre motsvarar kraven i EU-lagstiftningen. I fortsättningen kan en investeringsbaserad höjning av banavgiftens grundavgift tas i bruk endast om höjningen är nödvändig för genomförandet av ett investeringsprojekt och själva investeringsprojektet ökar bannätets effektivitet och kostnadseffektivitet. En höjning kan i fortsättningen i princip vara högst fem gånger högre än gällande nivå på banavgiftens grundavgift och den ska motiveras skriftligen. 

Dessutom ska uppgifter och ansvar hos Transport- och kommunikationsverket och andra aktörer som nämns i spårtrafiklagen uppdateras med lagändringar. Europeiska kommissionen lade fram dessa ändringar i samband med översynen av genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet.

Tillsynen över järnvägsföretagens koncessioner förtydligas

Syftet med de ändringar som gjorts i lagen om transportservice är att förtydliga koncessionsregleringen och stärka Transport- och kommunikationsverkets förutsättningar att övervaka att järnvägsföretag uppfyller förutsättningarna för de koncessioner de beviljats. 

Alla företag som är verksamma i järnvägsgränstrafiken ska ha koncession när de tar emot eller överlåter fordon från ett järnvägsföretag i en annan stat. Dessutom ska järnvägsföretagen i fortsättningen underrätta Transport- och kommunikationsverket om dess ägare eller personer i den operativa ledningen byts. På så sätt kan verket kontrollera att de nya ägarna och ledningen uppfyller uppställda koncessionskrav. Verket kan vid behov också kräva att de nya ägarna av ett järnvägsföretag ansöker om en ny koncession för företaget. 

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 17 maj 2024. Lagarna träder i kraft den 20 maj 2024.

Mer information

Risto Saari, trafikråd, risto.saari(a)gov.fi, tfn 0295 342 311
Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 0295 342 498