Ändringar i överenskommelsen om vägtrafik mellan Finland och Ryssland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.50 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Godstrafiken mellan Finland och Ryssland ska följa enhetliga bestämmelser om högsta tillåtna vikt föreslår regeringen. Samtidigt föreslås det nya bestämmelser om taxitrafiken mellan Finland och Ryssland och om de körkort som ryska medborgare använder i Finland.

Ändringarna ingår i överenskommelsen om internationell vägtrafik mellan Finland och Ryssland. Om verkställigheten av ändringarna föreskrivs i Finland genom lag. Regeringen föreslår att ändringarna i överenskommelsen ska sättas i kraft i början av år 2016. Ändringarna är ett led i regeringens spetsprojekt som går ut på att avveckla normer.

Harmoniserade maximivikter för fordon i Finland och i Ryssland förenklar byråkratin och gör det lättare att övervaka transporterna.

På grund av de olika maximivikterna har man länge tillämpat ett invecklat och dyrt förfarande med undantagstillstånd på vardera sidan om gränsen. Tillstånden har också påverkat kostnaderna för den finska exporten eftersom transportkostnaderna har höjt produkternas slutliga pris.

I fortsättningen är viktgränsen för lastbilar 40 ton, men till exempel för containertransporter från hamnar tillåts en maximivikt på 44 ton. I den ryska lagstiftningen har fordons maximala massa tidigare fastställts som 38 ton utan tillstånd för överlast.

I den gällande överenskommelsen har taxitrafiken mellan Finland och Ryssland inte reglerats. I fortsättningen ska förhandsbeställda avhämtningar från den andra staten inte kräva något särskilt tillstånd. För att taxitrafik ska vara tillåten krävs det ett nationellt taxitillstånd och en förteckning över passagerarna med respektive avhämtningsställe. Dessutom ska bilarna ha ett yttre kännetecken som till exempel en upplyst taxiskylt.

Hittills har ryska förare endast behövt visa upp ett internationellt körkort för att bevisa sin körrätt. Ett internationellt körkort är emellertid inte ett egentligt körkort utan en översättning av det nationella körkortet och ett redskap för övervakning. De anteckningar som har gjorts i det till exempel om förlorad körrätt i Finland förmedlas inte till det egentliga körkortet. Därför måste ryska förare i fortsättningen alltid ha med sig ett nationellt körkort i Finland.

Ytterligare information

Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295 34 2503