Ändringar i lagen om godstransport föreslås för att förhindra grå ekonomi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2012 9.02 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Kommunikationsministeriet har skickat ett förslag på remiss om att ändra lagen om kommersiell godstransport. Förslaget har som syfte att motarbeta den grå ekonomin.

Enligt ministeriets förslag skulle grå ekonomi förhindras genom att öka företagens ansvar och intensifiera övervakningen som bedrivs av myndigheterna.

I förslaget skulle ansvaret hos beställaren av yrkesmässig transport utvidgas. Transportavtal skulle inte få ingås om det utgående från priset på transporten står klart, att den som utför transporten inte uppfyller förpliktelserna i lagen till exempel då det kommer till betalning av skatter och lön i enlighet med kollektivavtalet. Beställarens ansvar skulle gälla transportavtal till ett värde på över 500 euro. Övervakningen av att beställaren tar sitt ansvar skulle falla på polisen och ELY-centralerna.

Ministeriet föreslår dessutom strängare villkor för trafiktillstånd. Tillståndet kunde återkallas om innehavaren har försummat att betala lön i enlighet med kollektivavtalet eller andra anställningsförmåner.

Ministeriet föreslår en ökning av antalet kontroller som utförs av trafiktillståndsmyndigheterna. Trafiktillståndsmyndigheterna borde årligen kontrollera att villkoren för att få trafiktillstånd fortfarande är i kraft. Enheterna för grå ekonomi på Skatteförvaltningen skulle ges rätt att uppge för tillståndsmyndigheterna uppgifter i anknytning till återkallandet. Dessutom skulle polisen ges rätt att leta igenom fordonet efter dokument som bevisar olovlig trafik.

Att motarbeta den grå ekonomin är ett av regeringens viktigaste initiativ.

Förslagets utlåtandetid upphör den 7 augusti.