Ändringar i lagen om fartygstrafikservice vid ingången av 2024

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2023 14.23 | Publicerad på svenska 28.12.2023 kl. 16.24
Pressmeddelande
Rahtialus jäisellä merellä.
(Bild: Shutterstock)

Republikens president har stadfäst ändringarna i lagen om fartygstrafikservice, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och lagen om verkställighet av böter. Största delen av ändringarna träder i kraft den 1 januari 2024.

De ändringar som gjorts med hänsyn till förordningen om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart (European Maritime Single Window, EMSW) träder i kraft den 15 augusti 2025.

Med fartygstrafikservice (Vessel Traffic Service, VTS-tjänster) avses sådan övervakning och ledning av fartygstrafiken som sker från land. Genom ändringarna uppdateras lagstiftningen om fartygstrafikservice så att den motsvarar den internationella regleringsutvecklingen.

Preciseringar i behörighets- och utbildningskraven

Lagen om fartygstrafikservice ändras så att indelningen av fartygstrafikservicen i olika fartygstrafikserviceuppgifter slopas. Dessutom preciseras behörighetskraven i fråga om fartygstrafikservice och kraven på utbildningen för personal inom fartygstrafikservice och ordnandet av utbildningen.

När det gäller behörighets- och utbildningskraven för personalen inom fartygstrafikservicen iakttas i fortsättningen standarderna för Internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar (International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities, IALA).

Samtidigt genomförs de nationella ändringar i lagstiftningen som förutsätts i EMSW-förordningen för att Transport- och kommunikationsverkets Portnet-system ska kunna ersättas med ett nytt system för hantering av information inom sjöfarten.

Dessutom utvidgas tillämpningsområdet för lagen om verkställighet av böter till att gälla även den avgift för trafikförseelse som anges i lagen om fartygstrafikservice.

Vad händer härnäst?

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. De ändringar som hänför sig till EMSW-förordningen träder dock i kraft först den 15 augusti 2025, då den EU-förordning som gäller dem träder i kraft.

Mer information

Suvi Kankare, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 342 105