Ändringar i lagen om bredbandsstöd träder i kraft – finansiering endast för byggande av fasta förbindelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.51 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 14.45
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet

Republikens president stadfäste ändringarna i lagen om stöd för byggande av bredband den 16 december 2021. Den största förändringen är att stöd i fortsättningen kan beviljas endast för byggande av fasta förbindelser. Statsrådet utfärdade dessutom en förordning om minimihastigheten för bredbandsförbindelser. Lagen och förordningen träder i kraft den 3 februari 2022.

Lagen om bredbandsstöd, som trädde i kraft 2021, och den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den har ändrats så att de även i fortsättningen ska vara förenliga med Europeiska unionens regler om statligt stöd och den allmänna gruppundantagsförordningen. Lagens rubrik ändrades till lag om stöd för byggande av fast bredband när den för närvarande heter lag om stöd för byggande av bredband.

Ändringarna av den allmänna gruppundantagsförordning som ska tillämpas på stödprogrammet trädde i kraft den 3 augusti 2021. Till skillnad från tidigare innehåller gruppundantagsförordningen som tillämpas på statligt stöd separata kriterier för stödjande av fasta och trådlösa nät. 5G-nät kan inte stödjas på områden där det redan finns 4G- eller 5G-nät. I Finland omfattar 4G-nätens täckningsområde 99,9 procent av befolkningen. Att stödja byggande av anslutningar med 5G-teknik i Finland är möjligt enligt den gällande lagen, men således inte längre i fortsättningen. Dessutom har bland annat bestämmelserna om bedömning av konkurrenseffekter och om förutsättningarna för beviljande av stöd preciserats. Den nationella lagen om stöd för byggande av bredband ska motsvara de ändrade kraven i gruppundantagsförordningen senast den 3 februari 2022.

Minimihastigheten för stödberättigande förbindelser stiger

Statsrådet höjde minimihastigheten för stödberättigande kommunikationsförbindelser, eftersom kraven på minimihastigheten har höjts i den allmänna gruppundantagsförordningen. Enligt förordningen ska nedladdningshastigheten för stödberättigande bredbandsförbindelser vara minst 300 megabit per sekund och uppladdningshastigheten minst 100 megabit per sekund. 

Kommunernas betalningsandelar utgör nationell reglering, och det ska inte göras ändringar i dem.

Vad händer härnäst?

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen ett anslag på 15 miljoner euro för stödprogrammet för bredband. Syftet med programmet är att ge 30 000 hushåll tillgång till snabba bredbandsförbindelser. Det föreslagna anslaget är en del av den finansiering som söks ur EU:s återhämtningspaket. Finland har ansökt om sammanlagt cirka 50 miljoner euro för att stödja bredband.

Ur budgeten för 2021 är finansieringen fem miljoner euro.

Landskapsförbunden ordnar konkurrensutsättning av projektområdena för bredbandsstödet på basis av vilken nätbyggarna väljs ut. De nätbyggare som valts ut vid konkurrensutsättningen kan ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket.

Bredbandsstödet är en del av regeringsprogrammet. Enligt det är stödprogrammet för bredband inriktat på områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 390, maija.ahokas(a)gov.fi, Twitter @mmaija

Aino Koskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 224, aino.koskinen(a)gov.fi