Ändringar i ansökningstiderna för stöd för anskaffning av utsläppssnåla fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 14.03 | Publicerad på svenska 14.12.2022 kl. 11.03
Pressmeddelande
Man skuffar paket på kärra från eldriven paketbil. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/Kommunikationsministeriet)
Man skuffar paket på kärra från eldriven paketbil. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/Kommunikationsministeriet)

Statsrådet föreslog den 8 december 2022 att republikens president ska stadfästa de av riksdagen godkända ändringarna i lagen som gäller stöd för anskaffning och konvertering i fråga om utsläppssnåla fordon. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 9 december 2022.

Ansökningstiden för stöd för anskaffning av el- och gasdrivna paket- och lastbilar ska förlängas till utgången av 2024, eftersom regeringen har anvisat mer finansiering för dessa stöd. Enligt den gällande lagen upphör ansökningstiden för anskaffningsstödet i fråga om paketbilar senast den 31 december 2022 och för anskaffningsstödet i fråga om lastbilar den 31 mars 2023.

Ansökningstiden för anskaffningsstöd för helt eldrivna personbilar, det vill säga renodlade elbilar, och för konverteringsstöd för personbilar föreslås däremot förkortas med tre månader, eftersom inget anslag har anvisats för stöden för 2023. Ansökningstiden skulle då löpa ut den 31 december 2022.

Lagens giltighetstid föreslås förlängas till den 31 december 2026.

De anskaffningsstöd som sökts med stöd av den gamla lagen om anskaffnings- och konverteringsstöd (971/2017) ska slutbehandlas i enlighet med bestämmelserna i den gamla lagen.

Lagen hänför sig till budgetpropositionen för 2023. Regeringen föreslår att 1,5 miljoner euro anvisas för anskaffningsstödet för el- och gasdrivna paketbilar och 1 miljon euro för anskaffningsstödet för el- och gasdrivna lastbilar.

Finansiering för anskaffningsstöd för paket- och lastbilar

Anskaffnings- och konverteringsstöden riktas i fortsättningen särskilt till tung trafik och till paketbilar. Slopandet av stödet för renodlade elbilar väntas ha små effekter på efterfrågan på dem.

Staten har beviljat understöd för anskaffning av gas- och elfordon och för gas- och etanolkonvertering av bilar sedan 2018. Hittills har riksdagen fattat beslut om anslag på sammanlagt 48 miljoner euro.

I budgetpropositionen för 2023 föreslås dessutom en finansiering på sammanlagt 2,5 miljoner euro för anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paket- och lastbilar. Om förslagen verkställs, har anslag på sammanlagt 50,5 miljoner euro riktats till anskaffnings- och konverteringsstöd åren 2018-2023. Riksdagen fattar de slutliga anslagsbesluten.

Finansiering för anskaffning av elbilar och konvertering av personbilar har införts i tilläggsbudgeten för 2022

Enligt Transport- och kommunikationsverket reserverades anskaffningsstödet för renodlade elbilar och konverteringsstödet för personbilar till fullo under hösten. I den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 har det anvisats tilläggsanslag för anskaffning av renodlade elbilar och konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. Tillägget uppgår sammanlagt till cirka 1,5 miljoner euro netto. Information om stödens reserveringsläge finns på Transport- och kommunikationsverket webbplats.

Syftet med anskaffningsstöden att få till stånd ett utsläppssnålare fordonsbestånd

Målet med anskaffningsstödet är att modernisera fordonsparken med fordon med lägre koldioxidutsläpp, vilket kommer att minska växthusgasutsläppen från trafik- och transportsektorn. Den nuvarande lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativt bränsle och för konvertering av fordon för drift med alternativt bränsle trädde i kraft den 1 januari 2022.

Anskaffnings- och konverteringsstöden för utsläppssnåla fordon utgör en del av färdplanen för fossilfria transporter, som statsrådet beslutade om i maj 2021. Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att senast 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005 och att uppnå en fossilfri trafik senast 2045.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 9 december 2022. Lagen om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter träder i kraft den 12 december 2022.

Ytterligare information:

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 050 300 6148, [email protected]

Pinja Oksanen, specialsakkunnig, tfn 046 921 2693, [email protected]