Ändrade bestämmelser för skadeersättning vid lotsning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 13.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

De bestämmelser som gäller ersättning av skada som förorsakats vid lotsning flyttas över från skadeståndslagen till lotsningslagen.

Regeringen föreslog den 2 december att lotsningslagen ska stadfästas. Lagen träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom lagändringen blir ett bolag som bedriver lotsning begränsat ersättningsskyldigt då en skada har orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Lotsningsbolagets ansvar för skada som uppstår vid lotsningen föreslås vara högst 100 000 euro per skadefall.

Lotsens eget ersättningsansvar utvidgas inte, utan det bestäms också i fortsättningen enligt skadeståndslagen och sjölagen.

Ur skadeståndslagen stryks den specialbestämmelse som fastställer statens och kommunernas ansvar då det gäller skador förorsakade av lotsning. Ändringarna hänför sig till bolagiseringen av Lotsverket, som ska genomföras från den 1 januari 2011.

Ytterligare information: specialsakkunnig Tero Jokilehto, tfn 09 160 28009, 040 535 0574