Ämbetsverken inom trafikförvaltningen inleder sin verksamhet från årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2009 13.44 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Riksdagen har godkänt att det inom kommunikationsministeriets trafikförvaltning från början av 2010 grundas två nya ämbetsverk, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket. Riksdagen godkände lagarna om de nya ämbetsverken inom trafikförvaltningen, där det föreskrivs om bland annat ämbetsverkens verksamhetsområde och uppgifter.

Statsrådet föreslog vid sin session torsdagen den 12 november 2009 att förvaltningslagarna om ämbetsverken ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna fredagen den 13 november 2009.

Trafikverket bildas genom att Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och funktioner från Sjöfartsverket slås ihop. Trafiksäkerhetsverket bildas genom att Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen och Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner slås ihop.

Målet med reformen är att effektivera ett heltäckande trafikpolitiskt beredningsarbete och att se trafiksystemen som en helhet i stället för att skilt granska olika trafikleder eller trafikformer.

I samband med att ämbetsverken grundas regionaliseras 245 årsverken av deras personal till Villmanstrand och Rovaniemi före utgången av 2015. Efter regionaliseringen arbetar 47 procent av Trafikverkets personal och 28 procent av Trafiksäkerhetsverkets personal utanför huvudstadsregionen.

Tjänsterna som generaldirektör för de nya ämbetsverken lediganslås

Ifall republikens president stadfäster förvaltningslagarna om ämbetsverken inom trafikförvaltningen håller statsrådet en extra session, där man behandlar förvaltningsförordningarna som gäller tjänsterna som generaldirektör för ämbetsverken.

Statsrådet utnämner generaldirektörerna för en femårsperiod från 1.1.2010.

För båda ämbetsverken förklaras tjänsten som generaldirektör ledig. Uppgifter om ansökningarna och behörighetsvillkoren för tjänsterna som generaldirektör publiceras på kommunikationsministeriets webbplats (www.lvm.fi) efter statsrådets session fredagen den 13 november 2009.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742 (tjänsterna som generaldirektör)
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260
regeringsrådet Hannu Pennanen, tfn (09) 160 28470, 040 551 8332